آمار واردات و صادرات ایران در سال 97

اطلاعات جدول زیر بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران توسط مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، گردآوری شده است.

این آمار میزان صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی ایران (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) را مشخص می کند.

ماه واردات (دلار) صادرات (دلار) تراز تجاری (دلار)
تا فروردین 2,529,059,593 3,133,403,851 604,344,258
تا اردیبهشت 6,797,350,675 7,516,977,954 719,627,279
 تا خرداد 11,252,914,130 11,617,795,005 364,880,875
تا تیر 15,178,745,441 15,449,964,088 271,218,647
تا مرداد 18,893,000,000 19,318,000,000 425,000,000
تا شهریور 22,182,151,614 23,122,718,855 940,567,241
تا مهر 26,302,572,972 27,199,741,297 897,168,325
تا آبان 29,549,000.000 31,491,000,000 1,942,000,000
تا آذر 32,620,298,583 33,358,344,784 738,046,201
تا دی 35,671,616,530 36,350,114,201 678,497,671
تا بهمن
تا اسفند

سه ماهه اول ( فصل بهار)

در سه ماهه نخست سال 7931 ،میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 27,883 هزار تن و به ارزش 11,618 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش 0.84 درصدی در وزن و افزایش 15.58 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش 3.22 درصدی در وزن و ,2.76 درصدی در ارز دالری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 8,371 هزار تن و 11.253 میلیون دلار رسیده است.

شش ماه اول سال 1397 :

مجموع مبادلات بازرگانی کشور

در شش ماهه نخست سال 1397 ، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور ( به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 56,644 هزار تن و به ارزش 23,123 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 3.27 درصدی در وزن و افزایشی 12.99 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشوردر این مدت، با کاهش 9.30 درصدی در وزن و 11.93 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 16220 هزار تن و 22182 میلیون دلار رسیده است.

 فعالیت  شش ماه نخست سال 97  شش ماه نخست سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (کیلو) ارزش (دلار) وزن (کیلو)  ارزش (دلار)  وزن  دلار
واردات 16,220 22,182 17,884 25,186  -9.30  -11.93
صادرات 56,644 23,123 58,559 20,464  -3.27  12.99

گزارش 9 ماهه تجارت خارجی ایران

در نه ماهه سال 1397 ،میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام ، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 86940 هزار تن ت به ارزش 33358 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش 2.01 درصدی در وزن و افزایشی 5.40 درصد در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 13.27 درصدی در وزن و 15.90 درصد در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 23781 هزار تن و 32620 میلیون دلار رسیده است.

 فعالیت  نه ماه سال 97  نه ماه سال 96  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (کیلو) ارزش (دلار) وزن (کیلو)  ارزش (دلار)  وزن  دلار
واردات 23,871 32,620 27,524 38,786 -13.27 -15.90
صادرات 86,940 33,358 88,719 31,650 -2.01 5.40

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.