آمار و کالاهای صادراتی ایران به ترکیه در سال 96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 به میزان 3,991,117,909 دلار به کشور ترکیه صادرات داشته است که از این مقدار 2,349,299,405 دلار آن گاز طبیعی می باشد که نزدیک به 59 درصد صادرات ایران به کشور را نشان می دهد.

بعد از گاز طبیعی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی قسمت عمده کالاهای صادراتی ایران به ترکیه را تشکیل می دهد. 

آمارها نشان می دهد محصولات فلزی از جمله روی و مس به صورت خام سومین گروه کالای صادراتی ایران به ترکیه می باشد و  محصولات کشاورزی و دامی چهارمین گروه می باشد.

آمارها نشان می دهد ایران در تجارت با ترکیه بیشتر یک کشور خام فروش است و کالاهای صنعتی قسمت ناچیز از صادرات ایران به ترکیه را شامل می شود.

همانظور که در جدول زیر مشاهده می کنید تراز تجاری ایران با کشور ترکیه 798 میلیون دلار مثبت می باشد. اما وزن کالاهای صادراتی ایران 7 برابر وزن کالای وارداتی ایران از ترکیه می باشد که الیته عمده وزن مربوط به گاز طبیعی به مقدار 12,473,412,995 کیلوگرم می باشد و 1,891,183,377 کیلوگرم آن مربوط به کالاهای دیگر است.

 شرح  وزن ( کیلوگرم)  ارزش دلاری
 صادرات ایران به ترکیه 14,364,596,372 3,991,117,909
واردات ایران به ترکیه 1,839,341,814 3,193,003,493
12,525,254,558 798,114,416
گمرکشماره تعرفهکالاوزنارزش دلاری
بازرگان27111190گاز طبیعی مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر69931099901361139031
معاونت واردات و ترانزیت تهران27111190گاز طبیعی مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر2844191175567111218
بازرگان27111190گاز طبیعی مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر1328964990220629347
بازرگان27111190گاز طبیعی مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر1307146840200419809
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )31021000ک اوره حتی به صورت محلول در آب11969783328488083
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 763543524404296
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 692427122439825
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 1069615020617824
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 571802019339264
پتروشیمی بندرامام خمینی39012010ک ک ک گرید لوله:1583300018889510
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 620888417781550
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )31021000ک اوره حتی به صورت محلول در آب8069305217621354
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 539986217506176
منطقه ویژه معادن و فلزات72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 6000000016800000
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 623052116204944
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم556600016053204
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 836360015858882
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 592812715850550
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 823885015745025
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 571976715650253
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 502821615622982
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 540328413776077
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 386633713584059
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 648702012576903
زنجان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 357013311967666
شهید باهنر72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 4000000011200000
منطقه ویژه معادن و فلزات72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 4000000011200000
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 510786010853083
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 498136010663465
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )31021000ک اوره حتی به صورت محلول در آب478220299660049
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 48152809232694
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 42656309142942
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 84892508301397
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )29051100متانول (ا لکل متیلیک)276614738132473
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:73480008089006
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 38603207971256
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:67443757913980
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 61825007627480
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:66880006964662
مهران39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری29700006955657
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 31579706597126
تبریز39011090ک ک ک سایر:64125006359906
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 60142505833822
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 55440005765760
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی72071900محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده. 205250705747020
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General45900005742202
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده5336085701796
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
35526345683915
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 27384005595427
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:47007305581997
بندر امام خمینی72071900محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده. 199039425573104
اراک76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 24343005319781
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم46200005112580
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 2034048485107271
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 41362505103263
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )31021000ک اوره حتی به صورت محلول در آب249982605049648
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:42570004989716
پتروشیمی بندرامام خمینی39012010ک ک ک گرید لوله:41400004986600
مهران39012020ک ک ک گرید فیلم:40700004950167
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 49188754923315
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 43822504740572
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 35550004670550
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده4610304473535
منطقه ویژه معادن و فلزات76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 30000004461000
منطقه ویژه معادن و فلزات76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 30000004461000
تبریز39012099سایرپلی ا تیلن باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر42300004430188
پتروشیمی بندرامام خمینی39012020ک ک ک گرید فیلم:40260004336002
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General36675004287601
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 39600004237200
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی37532504175920
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده4168074173684
خارک29051100متانول (ا لکل متیلیک)123503444050912
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم37180004006970
شهیدرجایی39012040ک ک ک گرید بادی:36300003989370
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 37125003940425
تبریز39012030ک ک ک گرید تزریقی:36450003929018
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:36300003907002
غرب تهران39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General23540003897073
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:34100003873604
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
21681323849009
پتروشیمی بندرامام خمینی29053100ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول )47691233848682
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
10000003845000
مهران39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری33220003810466
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:33440003801651
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 2025328733799617
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم34793753779861
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:35776253767873
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)7455353732330
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 30810003671654
تبریز39011090ک ک ک سایر:36450003659856
پتروشیمی بندرامام خمینی39012020ک ک ک گرید فیلم:33440003601488
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 32745003584945
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:31460003546892
اراک39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری31950003514482
تبریز39012099سایرپلی ا تیلن باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر32175003507075
مهران39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری14960003503632
تبریز39011090ک ک ک سایر:31725003273038
تبریز39012090ک ک ک سایر:31500003260251
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 29350003240896
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده3533403230102
پتروشیمی بندرامام خمینی39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری25300003164524
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
19464163114268
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:27857503112378
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:27500003077580
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 27515003073032
پتروشیمی بندرامام خمینی39021010گرید لوله پلی پروپیلن 23505003046076
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General25650003020963
تبریز39012090ک ک ک سایر:30150003000544
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم25080002987218
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 3928002976760
منطقه ویژه معادن و فلزات76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 20000002974000
سهلان39012090ک ک ک سایر:27635002962060
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 27225002953891
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:26840002948946
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 22574072934600
پتروشیمی بندرامام خمینی29053100ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول )49662862917594
سهلان39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 26922502915840
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده11819102891943
سهلان39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری25826252837810
تبریز39012090ک ک ک سایر:26104252835196
سهلان39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری26640002824088
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم26100002798550
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:25425002772575
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General21150002643335
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General20250002637542
اراک39012090ک ک ک سایر:24075002630460
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی20842502550979
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم19800002532288
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General19575002473560
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 23320002460260
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم22969142434863
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
15057822409244
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده2477652403321
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی20767502390011
سهلان39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری21888952378782
پتروشیمی بندرامام خمینی39012020ک ک ک گرید فیلم:22000002369400
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General18450002355570
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:22180002345649
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 17980142337357
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 3035002285000
سهلان39012010ک ک ک گرید لوله:21106252279465
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم20460002264240
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)4101602250456
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم19140002218602
اراک39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری21150002198147
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم18480002194945
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
13654662184727
بازرگان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 6073702178580
سهلان39012030ک ک ک گرید تزریقی:19800002168012
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 15840002162600
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
13495402159120
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 17932502132099
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 18900002130300
منطقه ویژه بوشهر138170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و290230045352127211
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس13434542082367
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
11440002059200
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:18675002051888
مهران39012030ک ک ک گرید تزریقی:18040002034604
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 18110002001321
پتروشیمی بندرامام خمینی39041090سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون25313001989414
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 2516501986150
سهلان39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری18760001970907
اراک39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری17325001969885
تبریز39011090ک ک ک سایر:19575001963520
سهلان39012010ک ک ک گرید لوله:17942501935630
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی16403751928786
تبریز08071100هندوا نه , تازه84758051914238
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General15975001904734
سهلان39012010ک ک ک گرید لوله:17435001885948
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 15345001883573
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 17550001882575
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General13950001866037
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده1922501864825
تبریز27132000قیرنفت116999251863189
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم16060001861377
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:13275001845443
پتروشیمی بندرامام خمینی39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر16280001841268
پتروشیمی بندرامام خمینی39041090سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون23080001831800
تبریز39012090ک ک ک سایر:15525001817773
منطقه ویژه اقتصادی یزد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس11703011813988
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی16157501811346
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم15975001805175
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس9019261803852
بازرگان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 5338201800085
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
11239321798283
پتروشیمی بندرامام خمینی29291090--- سایر6248001792920
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر17380001782042
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH13050001776274
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم14960001772195
رازی08071100هندوا نه , تازه57760401771567
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 15872501768571
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 15750001761952
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH11925001747462
شهید باهنر79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 10013401742331
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص13576701740533
شهید باهنر79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 10000001740000
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 22711601738597
رازی08071100هندوا نه , تازه54090961732796
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:15840001730496
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:15946251726094
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 13248231722225
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:16060001715208
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 17160001713360
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم14080001712449
تبریز39012090ک ک ک سایر:16425001709270
پتروشیمی بندرامام خمینی39012020ک ک ک گرید فیلم:15840001705968
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 2011674101705209
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH13275001700384
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی8501331700266
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH12150001696544
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم15300001689525
تبریز39012099سایرپلی ا تیلن باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر15300001667681
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 15255001665995
منطقه آزاد حسن رود08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده4108961643584
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .64417451639052
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General12375001608750
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
10046841607488
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH11700001606275
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده1630601581682
آبادان29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
4200001575475
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
9714121552660
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 13835001547017
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس7622721524544
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی7612901522580
زنجان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 2187251515395
تبریز39011099سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر14850001500191
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی7212691490378
جلفا08135000مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر1200001483200
تبریز39012090ک ک ک سایر:14400001480872
سهلان39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر13640001473120
منطقه ویژه معادن و فلزات76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 9900001472130
تبریز39011099سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر13500001458224
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم13500001455751
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص11347401454737
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:13202601451065
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی15808751445671
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .55937811440257
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم12720001438440
بازرگان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 4481301433969
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 1890001428300
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:12980001426061
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
8812401409984
تبریز27132000قیرنفت89428201402462
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .54640591401593
تبریز39012090ک ک ک سایر:13150001400870
شهید باهنر72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 50000001400000
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 928901393350
کرمان09109919سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 200001384635
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:9450001369238
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و290217030101363237
مهران39012030ک ک ک گرید تزریقی:12320001351262
بازرگان09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 0902401012440411347088
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 2261021345298
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:12540001339272
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
9332101333135
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General9675001326644
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده1359701318909
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم10120001315600
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 208585101287465
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم9890001285700
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 13420001284294
خرم آباد39012030ک ک ک گرید تزریقی:12000001281960
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 2148921278610
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی10927501276661
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 971651266145
تبریز39011099سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر11700001262723
مهران39012020ک ک ک گرید فیلم:11000001262373
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص9840941261611
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده35129901258736
غرب تهران39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General8140001258313
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH9000001249635
جلفا08135000مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر1000001236000
تبریز27132000قیرنفت77434001224415
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
12097551209755
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General10125001208706
پتروشیمی بندرامام خمینی39011040ک ک ک گرید تزریقی10340001190750
اراک39011040ک ک ک گرید تزریقی10012501183275
سهلان39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 10848751180710
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH10125001178427
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 9680001175856
پتروشیمی بندرامام خمینی29291090--- سایر5062251174393
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم8970001166100
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم10320001162920
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
32123101160387
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 10560001159488
تبریز39011090ک ک ک سایر:10950001152789
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده1163691147928
پتروشیمی بندرامام خمینی290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
19887041145553
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 207629101144365
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 10125001134000
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی5587801128160
شهیدرجایی39012020ک ک ک گرید فیلم:9900001125630
شهیدرجایی39012020ک ک ک گرید فیلم:9900001125630
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 1500001125500
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 207493901124085
پتروشیمی بندرامام خمینی39012090ک ک ک سایر:9360001123752
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش8140001117820
پتروشیمی بندرامام خمینی39021020گرید فیلم پلی پروپیلن 8400001109366
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد29837501103988
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:9900001093950
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .42433731091139
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 10585001087569
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General8775001087425
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:10120001080816
ارومیه08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 1297501079750
جلفا27132000قیرنفت67050101071792
سهلان39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری9597501066393
مهران39012020ک ک ک گرید فیلم:7700001059962
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده3985501051735
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده1751401050840
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .40686011050198
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم8050001046500
بازرگان39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری5223151044630
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 7169401040067
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 7887641025380
تبریز39012090ک ک ک سایر:9450001024786
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 1100001021400
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم9450001017450
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس5081571016314
آبادان29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
600001011653
جلفا27132000قیرنفت62897401006359
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 9000001005318
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص7825801003267
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده166562999372
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده2711970989600
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده163100978600
منطقه ویژه بوشهر138170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
995212978293
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی1504110977672
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:840000973781
جلفا27132000قیرنفت6071370970276
یزد72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
603454965526
بازرگان39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General742500965250
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)556920963471
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
963270963270
پتروشیمی بندرامام خمینی39012010ک ک ک گرید لوله:792000960696
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی697500957037
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 108500949375
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 729896948862
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .3512221948803
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم792000947766
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
946090946090
بازرگان39011090ک ک ک سایر:469760939520
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی1435165937035
ارومیه08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 124850936750
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی755500936236
بازرگان44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard)_x000D_
249639935000
خوی20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)155820934920
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
268140934645
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس455917934437
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 3328360931941
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 855000927563
منطقه ویژه معادن و فلزات79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 531383924606
تبریز27132000قیرنفت5873580924069
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر4603540920708
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .3067988919023
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
915760915760
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:748000914804
جلفا27132000قیرنفت5701320912218
تبریز27132000قیرنفت5727500911062
بازرگان39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General697500906750
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم770000902820
بازرگان39011090ک ک ک سایر:450330900660
سهلان20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 201059437899277
سهلان39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 849750898025
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری682000897839
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:720000895440
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:814000894351
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 67960893610
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:787500889875
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
889490889490
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر4424240885605
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:809875880332
اراک39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری787500872891
شهیدرجایی79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 498964868197
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20578520867780
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)589680860990
بجنورد29336100ملامین_x000D_
648000858600
ارومیه08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 106850854800
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و29021095500853913
اراک39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری765000849386
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی445000846550
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس544876844560
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده140257841542
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده2396620840285
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH675000836481
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 742500830633
پتروشیمی بندرامام خمینی290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
1438943828874
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده114445824340
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
850120818616
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده114192818304
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده91021816252
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
1059520815404
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:715000813175
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 1037677812645
غرب تهران39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General594000810138
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده2109800803200
بازرگان39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
400655801307
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی585000796275
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم638000795148
پتروشیمی بندرامام خمینی39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری638000789624
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 604333785624
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده2079190784840
پتروشیمی بندرامام خمینی39041090سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون1012000784300
تبریز39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General607500781131
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی451250776983
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده294720771317
بجنورد29336100ملامین_x000D_
576000770160
خرم آباد39012030ک ک ک گرید تزریقی:744000770040
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 56950768825
منطقه آزاد حسن رود08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده127753765541
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 629750765237
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)605835765013
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .2902367763281
تبریز08071100هندوا نه , تازه5078123761716
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 1268860761316
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 119000760000
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده125844755064
مشهد41131000چرم آماده شده بعدا زدباغی چرم پارشمینه شده ا زبزیا بزغاله پشم یاموکنده حتی لایه لایه بریده شد22176754126
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
752360752360
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده2264370750761
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم672000749083
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
49485747656
اراک39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری652500745650
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 613731736449
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General562500731250
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی365400730800
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .2505999729634
غرب تهران39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش506000727370
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012030ک ک ک گرید تزریقی:682000722920
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده74522722863
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20481120721680
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
400000719800
شهیدرجایی79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 399374719050
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی400000717051
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس460405713631
غرب تهران57011090سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 5150712967
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی928439710084
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 547850709504
قزوین74081100مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش ا ز6میلیمترباشد.97135709085
غرب تهران39012040ک ک ک گرید بادی:638000708818
غرب تهران39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General462000708579
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس353945707890
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
622960706035
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی1829210702419
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:748000701624
منطقه آزاد حسن رود08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده175234700936
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 1166860700116
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH585000699074
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 1160910696546
غرب تهران78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده267905696151
منطقه آزاد حسن رود08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده173100692400
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی343465686930
تبریز27132000قیرنفت4349660686527
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش572000686400
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)428400685440
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 568560682263
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)165675680450
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده342411679172
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
1730560678449
بازرگان39011090ک ک ک سایر:338555677110
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 687487677093
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم600000676944
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 585000674550
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 113110673019
زنجان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 95270672797
خوی20094910آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )111385668310
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 1107780664668
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 92000663000
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 49000661500
یزد72027000فرومولیبدن. 40000658350
جلفا07119000 سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد _x000D_
261626654065
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده1713470652811
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 45500650250
شهیدرجایی27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد26000000650000
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
649855649855
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:588750646883
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده264360646778
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .2523837644066
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر3220120644024
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده65920639424
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 594000638550
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 107244638105
اراک39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 562500635625
رازی08105000کیوی، تازه739026628152
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی962110625373
شهیدرجایی27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد25000000625000
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 104423621333
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 627245621265
منطقه آزاد حسن رود08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده99890620386
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)342720614754
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General472500614250
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 514885612649
بازرگان44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard)_x000D_
192321612000
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011040ک ک ک گرید تزریقی506000610741
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
1660023609215
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی450000607500
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 40396605940
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس390895605892
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 101735605301
اصفهان54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس449624603275
بازرگان39012090ک ک ک سایر:301240602480
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص469420601796
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
54987601391
قم79011100روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 197780599271
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902745000596000
ارومیه08071100هندوا نه , تازه3972401595856
سهلان20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20712990593716
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)537995591794
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 99334591035
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری462000589925
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 982110589266
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General451250586625
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 782000586500
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 488686586410
غرب تهران72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
366446586313
تبریز54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس194012582037
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012040ک ک ک گرید بادی:528000580120
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH450000579150
اراک29153200استات وینیل533330578807
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 42755577193
تبریز39012090ک ک ک سایر:582140575890
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20381260571890
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20314391571757
تبریز54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس190409571228
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 523166571166
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012030ک ک ک گرید تزریقی:506000569866
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 87224569789
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902737000568421
تبریز27132000قیرنفت3550520567379
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
500000565000
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی416850562828
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 468806562556
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .2156596561068
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )102650558430
ارومیه08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 69700557600
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20370960556440
ارومیه08071100هندوا نه , تازه3707353556060
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر550000555606
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 923940554364
غرب تهران72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
355358554248
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص431949553759
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس434671552446
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده297400550191
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی720000548474
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی843610548346
سهلان39012010ک ک ک گرید لوله:506000546643
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20361180541770
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
717440541264
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 901810541086
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
32390540127
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
300000540000
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی822585539965
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 449710539645
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2693940538788
مشهد41131000چرم آماده شده بعدا زدباغی چرم پارشمینه شده ا زبزیا بزغاله پشم یاموکنده حتی لایه لایه بریده شد15314537956
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی827510537882
جلفا08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده54902531562
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس408649530001
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص412660529031
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص411368527375
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده43935527220
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
515060525361
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده1408910523625
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:427500521550
خرم آباد39012030ک ک ک گرید تزریقی:480000519600
خوی20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)86300517800
پتروشیمی بندرامام خمینی29173500انیدرید فتالیک_x000D_
500000515000
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2561110512222
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر484000510439
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
710550510082
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 424713509645
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر254803509606
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم391000508300
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2539050507810
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی285000506761
آبادان29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
120000502000
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 835235501627
اینچه برون39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 264000501487
جلفا27132000قیرنفت3128020500484
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 667000500250
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی1300000499205
اصفهان72027000فرومولیبدن. 40000499000
اصفهان72027000فرومولیبدن. 40000499000
اصفهان72027000فرومولیبدن. 40000499000
اصفهان72027000فرومولیبدن. 40000498815
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
403160496784
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2464550492910
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی185500491624
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص383770491449
خرم آباد39012030ک ک ک گرید تزریقی:480000490800
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 408526490385
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 407233488671
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده191400487214
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
553310487034
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
691900486982
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 36000486000
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:404000484012
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 35710482085
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:427500481050
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2403020480604
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012010ک ک ک گرید لوله:462000479336
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم368000478400
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی285000476900
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 80057476331
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 71000476000
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس237869475738
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 95006474272
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 35000472500
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:495000470250
قزوین39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )261120470016
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی261250469537
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2329005467174
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد1262500467125
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 388514466214
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
591310465484
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
465340465340
بازرگان32081010پوشش ورنگها براساس پلی استرها 695640461196
مهران39012090ک ک ک سایر:418000456874
جلفا27132000قیرنفت2842700455027
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 381962454915
شهیدرجایی79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 259960452330
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )282000451200
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902563260450608
پتروشیمی بندرامام خمینی39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری330000449749
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش374000448800
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 598000448500
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General382500448428
دوغارون27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری983297448427
پتروشیمی بندرامام خمینی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی408000448392
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 62300448150
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی623648446361
سهلان39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری420750446174
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20297103445655
ارومیه27132000قیرنفت1498590444523
کرمان74092100آلیاژ براساس مس - روی (برنج Brass)114543444428
شهیدرجایی79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 254806443362
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
542320442542
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده191000442507
تبریز84796010کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)226522441954
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 30650441511
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 32700441450
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر2197350440376
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده210250440302
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس278027439174
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 54670439131
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس283240439022
بازرگان39012040ک ک ک گرید بادی:219255438510
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20292260438390
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 73000438000
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 50000437500
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
558750435215
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 29000435000
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 262917433650
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 825681433601
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 48415424260
مهران39012020ک ک ک گرید فیلم:374000423302
اصفهان54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس304680422185
رازی08105000کیوی، تازه494331421889
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 33300421490
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902588120420506
سهلان39012040ک ک ک گرید بادی:384000419136
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی213750417764
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی642090417357
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20213325417187
خوی20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 277990416985
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 702752416776
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 45000414650
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی1075930413160
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902542960412840
ساوه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 343754412498
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 47000411250
بازرگان14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .1556393411164
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 47410410424
سهلان39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 366250409724
تبریز08071100هندوا نه , تازه2651645407458
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر336490405257
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 690298404704
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 41697403747
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم336000403200
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 46000402500
اصفهان54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس269595402007
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 407767400800
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 29675400612
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
486170399787
رازی08105000کیوی، تازه742576398180
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 33800396700
خوی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی198240396480
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده189750396382
پتروشیمی بندرامام خمینی39012090ک ک ک سایر:312000394992
اراک39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری360000392400
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)226800392364
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 65923392240
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم360000391162
ارومیه08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده46000391000
تبریز74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 35335389536
مشهد41131000چرم آماده شده بعدا زدباغی چرم پارشمینه شده ا زبزیا بزغاله پشم یاموکنده حتی لایه لایه بریده شد10800389533
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 245049387665
ساری48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 1009310387575
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
552790386953
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده209125386881
اراک29153100استات اتیل_x000D_
364900386460
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 35110386210
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی593890386028
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
833700385766
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )71550385200
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 72000385195
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم336000385104
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 64701384970
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 640670384402
خوی20094910آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )63850383100
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد1015000381550
اراک39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری337500381375
اراک39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری338310381105
پتروشیمی بندرامام خمینی39012019سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع پودری340000380800
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی502662379403
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
14918378730
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
378565378565
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 608502378036
اینچه برون39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 198000376200
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 50500375875
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 25000375000
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی213750374900
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902499900374749
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 377226374340
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس231235369974
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
383660369736
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
369600369600
ارومیه27132000قیرنفت1364390368385
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 8516243890365835
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 281228365593
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 242595363895
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 142500363250
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن283360362699
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 366895361870
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20241152361728
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده60150360900
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی173700360742
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 24000360000
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 360108356732
یزد72027000فرومولیبدن. 23000356730
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 594490356667
منطقه آزاد حسن رود08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده89100356400
تبریز39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH270000355718
بازرگان39011090ک ک ک سایر:177710355420
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )146000354780
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 330000354750
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی542215354646
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 49000354000
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
321525353678
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 23500352500
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 23500352500
ارومیه28151200هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور)1278970351046
پتروشیمی بندرامام خمینی29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
500000350500
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
411250347918
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده1144215346924
کرمان72027000فرومولیبدن. 44000345807
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش242000345620
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص268400344089
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 1226980343553
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 60953343312
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر1711960342855
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم286000342773
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 31150342650
جلفا27132000قیرنفت2134640341536
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 1218560341193
منطقه ویژه پیام34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )200000340000
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده890630339085
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
873145339031
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 56828338043
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس168934337868
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
152135337629
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم240005336007
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
80000335200
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 44500334250
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی247500334125
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی512330332514
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 38000332500
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
324020332120
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس216867329102
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 218958328873
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده240000326505
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 217258326320
پتروشیمی بندرامام خمینی39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله292500325553
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس203435325494
مهاباد57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
18639325116
سهلان41071900چرم پوست کامل ا ز حیوا نات ا ز نوع گاو یا ا سب غیرا ز چرمهای مشمول شماره 41149696324125
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 540110324066
غرب تهران08025210 مغز پسته تازه یا خشک 24000324000
غرب تهران08025210 مغز پسته تازه یا خشک 24000324000
جلفا08025210 مغز پسته تازه یا خشک 24000324000
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )61100323600
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20215720323580
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 142700323000
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر268540322257
مهران39012030ک ک ک گرید تزریقی:286000322036
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 44942321650
ارومیه20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20214400321600
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی146610321111
اراک39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری292500320851
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 23750320625
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
409880320168
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 527874319544
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 264000318648
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 128520318243
غرب تهران39041090سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون361625318230
بجنورد29336100ملامین_x000D_
240000318000
بازرگان29336100ملامین_x000D_
240000318000
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 23500317250
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 243958317142
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 417096317136
قم79011100روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 198070316912
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
169148314995
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 44282314269
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)285600314160
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی122790313582
تبریز08105000کیوی، تازه366574311588
ارومیه27132000قیرنفت1037590311277
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
8250310100
تبریز70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر1550260310052
غرب تهران72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
193688309900
اهواز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص241520309629
کرمان72027000فرومولیبدن. 40000309380
بجنورد72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 515380309228
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
411250308849
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده240000308698
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)192780308448
پتروشیمی بندرامام خمینی29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
308000308020
ارومیه08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده31400304580
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر202220303330
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 44042303141
کرمان72027000فرومولیبدن. 40000301895
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 44242301650
تبریز39012030ک ک ک گرید تزریقی:270000300734
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر250330300396
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
162525300282
تبریز08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 50000300000
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 20000300000
ارومیه20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 100000300000
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 117300300000
تبریز27132000قیرنفت1874480299912
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده49925299550
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی460820299535
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم230000299000
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
1102965297800
اصفهان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 50008297551
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
424854297397
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
307980297200
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 22000297000
جلفا08135000مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر24000296640
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده160150296277
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر203300295842
مراغه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )120000294000
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 195268293289
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 391000293250
پتروشیمی بندرامام خمینی39021020گرید فیلم پلی پروپیلن 233750293159
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس225440293106
غرب تهران70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر195250292875
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 193899291234
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
548315290359
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش198000290240
بازرگان32081010پوشش ورنگها براساس پلی استرها 467840290064
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی446162290021
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری264000289549
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 45082288750
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 694043288445
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی385839287967
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 115920287041
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری655391287016
سهلان41071900چرم پوست کامل ا ز حیوا نات ا ز نوع گاو یا ا سب غیرا ز چرمهای مشمول شماره 41148200285565
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
294020285200
سهلان39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 264000285098
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 472147284543
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی436570283773
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
317500283455
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:264000282480
یزد08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 35300282400
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس140999281992
بازرگان08071100هندوا نه , تازه1878944281842
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
379596281399
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)255812281393
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:560010279914
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)192780279531
ارومیه27132000قیرنفت1035150279491
اصفهان27074000نفتالن 309237278285
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس179375277948
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده46130276780
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی92000276500
یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس253378275880
بازرگان32081010پوشش ورنگها براساس پلی استرها 444720275729
پتروشیمی بندرامام خمینی39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری242000275638
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
521595275394
ارومیه27132000قیرنفت988950275324
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس137428274855
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس176916274220
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس171202273923
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی202500273375
منطقه ویژه پیام34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )160000272000
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902324890271284
تبریز08105000کیوی، تازه492430270834
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 19000270385
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 20000270000
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده44883269298
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012030ک ک ک گرید تزریقی:242000268354
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس173026268190
اراک39011030ک ک ک گرید فیلم247500267525
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
214748267224
تبریز27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 314883266635
قزوین74081100مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش ا ز6میلیمترباشد.49720266000
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس170667264538
جلفا08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده22021264252
اراک55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.131488262972
سهلان20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20302420262379
ارومیه20096900اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100174370261555
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
255840260956
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
260480260480
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
382600260224
غرب تهران39199090صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول باپهنای بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر97000260000
اصفهان27074000نفتالن 288433259590
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی86300258900
تبریز74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 21271258438
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
97899257924
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 315975257100
منطقه آزاد حسن رود08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده64263257052
تبریز54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس114550256585
تبریز08105000کیوی، تازه465863256220
تبریز08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 32000256000
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
160000256000
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر1163220255896
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 45022255895
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 47769255561
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 47711255254
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
664231255235
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر1274820254964
بجنورد29336100ملامین_x000D_
192000254400
قزوین39219099سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 84800254400
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 169238253857
غرب تهران08025210 مغز پسته تازه یا خشک 18750253125
یزد72027000فرومولیبدن. 20000252760
سمنان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 336000252000
بازرگان08071100هندوا نه , تازه1406243251332
تبریز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص202130251187
پتروشیمی بندرامام خمینی39011030ک ک ک گرید فیلم220000250800
اینچه برون39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 132000250800
اینچه برون39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 132000250800
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902324000250452
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی137500250400
منطقه آزاد حسن رود08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده62467249868
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد675000249750
اصفهان72027000فرومولیبدن. 20000249500
اصفهان72027000فرومولیبدن. 20000249500
اصفهان72027000فرومولیبدن. 20000249500
اصفهان72027000فرومولیبدن. 20000249500
اصفهان72027000فرومولیبدن. 20000249500
بازرگان84351090سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب7600249500
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
62000249080
تبریز22071090الکل اتیلیک تقلیب نشده بالاترا ز 80درصد حجمی ا لکل به غیرا ز100 درصد خالص200410249049
تبریز22071090الکل اتیلیک تقلیب نشده بالاترا ز 80درصد حجمی ا لکل به غیرا ز100 درصد خالص200320248938
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 143880248516
تبریز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص199950248478
تبریز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص199570248005
غرب تهران55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.228000247500
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده97060247212
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل180540247185
بازرگان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 190028246530
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند109246376
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی337455245189
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 8516161350243525
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی94180243301
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی180000243000
غرب تهران84342000ماشین آلات ودستگاههای تهیه لبنیات6460243000
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی95020242691
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir171360241425
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل182700241222
یزد08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 34600240800
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد625000240625
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی625560240219
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان72027000فرومولیبدن. 20000240200
منطقه ویژه پیام58101000گلدوزی وقلابدوزی بدون زمینه نمایان به صورت توپ ، نوار یا دارای فرم مشخص15208240103
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
95760239400
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 849270237792
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر1185510237580
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
309560237188
پتروشیمی بندرامام خمینی39074000پلی کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئی130000237048
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902290400236676
قزوین39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )130560235008
بازرگان39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General180000234000
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 141704233810
قزوین39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )129792233626
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 8516194030232841
بازرگان39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی116420232840
بازرگان27101950روغن صنعتی504990232224
اردبیل95066210توپ فوتبال , بسکتبال , وا لیبال, هندبال15640232000
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان177740231061
غرب تهران39011050ک ک ک گرید بادی:192125230550
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم2154000228790
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده168000228049
یزد72027000فرومولیبدن. 20000227898
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012030ک ک ک گرید تزریقی:220000227260
بازرگان55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 137712227225
پتروشیمی بندرامام خمینی39012010ک ک ک گرید لوله:192000226968
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 40746225458
زنجان76012000آلیاژهای آلومینیوم, کارنشده. 123380225169
مهران39012020ک ک ک گرید فیلم:198000225126
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 364195224832
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)108000224640
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 299000224250
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر1019365224249
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )140000224000
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم2031000223410
بازرگان08071100هندوا نه , تازه1475492223160
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده93570223000
سهلان39012030ک ک ک گرید تزریقی:198000222948
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده168000222682
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی578700222223
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 48056222195
بازرگان39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری110640221280
اصفهان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
88500221250
یزد72027000فرومولیبدن. 20000220000
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان72027000فرومولیبدن. 20000220000
غرب تهران39012040ک ک ک گرید بادی:198000219978
تبریز84796010کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)115449219597
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 146201219592
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 146146219508
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر708030219489
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 25000218750
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 145572218647
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )40150218400
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 218042218042
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 145082217911
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده590150217760
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل157860217665
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 97200217500
ارومیه08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده21000217350
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 171360217166
اراک39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری202500216675
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
361086216651
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس135321216512
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد584500216265
ارومیه08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 27000216000
سهلان41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 7690215871
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
537925215808
پتروشیمی بندرامام خمینی29291090--- سایر84000215740
غرب تهران39219099سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 71907215721
جلفا08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )88000215600
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان72027000فرومولیبدن. 20000215400
غرب تهران08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 22020213594
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی71000213500
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 22000213400
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 19400213400
سهلان41044100ک ک کامل دانهکدانه، لایهکلایه بریده نشده؛ لایهکهای دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 6450213122
منطقه ازاد بندر انزلی54026900نخ ها غیر مذکور ، چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس70823212469
تبریز84796010کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)118194212178
خرم آباد39012090ک ک ک سایر:192000212160
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
561028212054
سهلان54026200نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس84696211739
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 70203210610
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده168000210575
ارومیه08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده24000210000
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر1049970209994
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
397060209865
بازرگان39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
323960207880
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:200820207813
غرب تهران39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی116250207651
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده153600207408
زنجان75011000ک مات نیکل17500205538
یزد08025200ک ک پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک23480205450
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری458526205327
بازرگان27101950روغن صنعتی571070204970
سهلان41044100ک ک کامل دانهکدانه، لایهکلایه بریده نشده؛ لایهکهای دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 5995204926
زنجان76011000آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 93620204887
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )39400204800
تجاری مهراباد34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )120000204000
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
261570203953
اراک39011090ک ک ک سایر:180000203400
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان156256203133
مهران39012040ک ک ک گرید بادی:198000201956
تبریز08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 155341201942
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر1009500201900
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر1006450201290
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی253523200163
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم142912200077
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 25000200000
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 25000200000
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
332862199719
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 66538199614
سهلان72279000میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 383538199439
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )82000199260
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 16500198800
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20132530198795
ارومیه27132000قیرنفت711880198640
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل157860198509
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )124000198400
بجنورد29336100ملامین_x000D_
168000198240
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر900970198203
سهلان25070010کائولن4700292197410
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 8516131570197355
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir146940197171
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 16800197150
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 14800196250
ساوه39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )108800195840
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش132000195360
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده144000195031
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
278530194971
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات1540194375
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد525000194250
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر577778194000
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 15300193000
تبریز84796010کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)95721192792
بازرگان39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 96220192440
زنجان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده85590192150
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده144000191699
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
273430191401
یزد08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 22300190700
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
476866189123
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 107100189032
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی289952188468
بازرگان55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 113762187705
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )105810187556
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 149940187425
سهلان73261900مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 79200187326
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)151740186840
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
216000184680
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
73800184500
غرب تهران41044100ک ک کامل دانهکدانه، لایهکلایه بریده نشده؛ لایهکهای دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 6800184330
یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس144792184252
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده99570184205
سیرجان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 23000184000
یزد08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 23000184000
اصفهان54023200نخ تکستوره, ا زنایلون یاسایرپلی آمیدها,باا ندا زه هرنخ یک لای آن بیش ا ز50تکس غیرخرده فروشی114803183686
ساوه39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )102000183600
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری679803183390
پتروشیمی بندرامام خمینی39076110ک ک ک گر?د نساج? 198000183150
اراک40022000کائوچوی بوتادین (BR)107100183141
سهلان54026200نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس73124182812
ارومیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
60778182578
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
208750182441
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم145677182254
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر911260182252
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی135000182250
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل135180181395
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 71326181096
پتروشیمی بندرامام خمینی55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.164482180930
سهلان39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر187500180802
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
100000180000
پتروشیمی بندرامام خمینی29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
100000180000
بازرگان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل90000180000
سمنان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 240000180000
سهلان39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش115000179490
منطقه ازاد بندر انزلی40151930دستکش کارگری وصنعتی17841179256
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
153120179149
اصفهان54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس127512178862
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 16200178200
غرب تهران57011090سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 940177483
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر884710176942
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 107100176715
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
66698176392
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر880550176110
ارومیه08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر110000176000
بازرگان79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 49372175937
خرم آباد39012030ک ک ک گرید تزریقی:168000175560
غرب تهران15161000 چربیکها و روغنکهای حیوانی و اجزاء آنها جزا یا کلا هیدروژنه شده ، اینتراستریفیه یا ری استریفیه الائیدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده ،ک اما به نحو دیگری آماده نشده
50000175000
سمنان73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .63776174595
مراغه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )98460174536
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس136883174532
اصفهان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی268240174356
غرب تهران59032000پارچه های نسجی آغشته، اندوده ، پوشانده یا منطبق شده باپلی ا ورتان. 24800173600
بازرگان39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن115440173160
کرمانشاه38089313بیشتر 2000 دارای تولید داخل 50 LD10000173000
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان132176171829
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
58569171547
اراک29153900سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)217800171274
غرب تهران72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 610860171042
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
323535170843
مهاباد57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
13541170648
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان131225170592
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر136360170553
منطقه ویژه پیام34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )100000170000
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 140250169983
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل154525169980
تجاری مهراباد34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )100000169955
بازرگان27101940روغن پایه معدنی352410169500
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر112530168795
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir107100168683
یزد85381000تابلو ،پانل ،کنسول میزها,کابینت وسایرتکیه گاههای شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههای مربوط به آنها25982168384
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی209236168058
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر111900167850
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20111838167757
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 167655167655
سهلان39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش110000166961
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی256720166868
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی229664166747
بجنورد29336100ملامین_x000D_
120000166200
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده118860166084
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 8516110680166020
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده96000165600
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده96000165600
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده96000165600
غرب تهران72027000فرومولیبدن. 10000165100
سهلان41131000چرم آماده شده بعدا زدباغی چرم پارشمینه شده ا زبزیا بزغاله پشم یاموکنده حتی لایه لایه بریده شد5810164272
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی54700164200
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
186160164079
منطقه ازاد بندر انزلی87084040اجزاء وقطعات ردیف 8708402015940163930
تبریز73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن199825163850
غرب تهران08025210 مغز پسته تازه یا خشک 9910163515
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 163364163356
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر740270162852
قزوین32089090سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 3244000162800
تبریز27132000قیرنفت964612162150
شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده119799161730
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 97600161513
تبریز27132000قیرنفت933625161402
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس100097160155
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
155760160072
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )100000160000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی57011090سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 340159975
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902196220159920
تبریز08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 26000159000
سهلان39012090ک ک ک سایر:148500158894
رازی08071100هندوا نه , تازه766242158738
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد428500158545
منطقه ازاد بندر انزلی40151930دستکش کارگری وصنعتی17136158484
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر719535158291
بازرگان09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010169585158219
قم79011100روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 99910157957
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
405459157667
سمنان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 210000157500
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
202180157474
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 11660157410
کرمان72027000فرومولیبدن. 20000157185
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 12090157170
غرب تهران35069900چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر.10115156930
ارومیه28151200هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور)628860156872
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 94997156743
ارومیه20071090فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری39150156600
کرمان48051290کاغذ فلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin)470529156494
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 94582156061
غرب تهران84811010رگلاتور مخصوص سیلندر گاز مایع22284155988
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 69500155500
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی204570155256
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 207000155250
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری484082154873
کرمان72027000فرومولیبدن. 20000154690
کرمان72027000فرومولیبدن. 20000154690
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
291447154420
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)128520154394
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 93777154068
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد400000154000
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
67903153992
سهلان39012090ک ک ک سایر:144375153760
بازرگان32081010پوشش ورنگها براساس پلی استرها 247240153289
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 82576153189
قم29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
230787152616
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 67600152250
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
138000151800
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
138000151800
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
138000151800
تبریز74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 17262151798
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
215680150976
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی392790150833
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان116011150813
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم1368000150484
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی50100150300
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم97008150268
ارومیه08025290 سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده40500150125
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 68000150000
پتروشیمی بندرامام خمینی39021030گریدنساجی پلی پروپیلن 154000149668
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم115000149500
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم115000149500
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
410007149396
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر678641149296
تبریز74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 16938148949
مهران39012020ک ک ک گرید فیلم:132000148610
کرمانشاه38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و2902184140148417
ارومیه27132000قیرنفت494520148356
ارومیه08071100هندوا نه , تازه932934147976
کرمان72027000فرومولیبدن. 20000147205
کرمان72027000فرومولیبدن. 20000147205
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
92000147200
غرب تهران35069900چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر.8800147180
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
176480147023
مراغه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )60000147000
ساوه39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )81600146880
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده120000146856
غرب تهران39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
48930146790
غرب تهران74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 21501146598
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
41234146573
تبریز54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس86070146320
بازرگان39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General112500146250
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
541497146203
بازرگان08105000کیوی، تازه185373146146
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 97300146143
تبریز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص117220145669
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )67310145595
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده24221145326
بجنورد29336100ملامین_x000D_
120000145200
بازرگان55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 94987145117
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
150840144806
کرمان72027000فرومولیبدن. 20000144710
غرب تهران39011059پلی ا تلین گرید بادی با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع پودری120570144684
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر720740144148
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
272665144097
غرب تهران05119990سایر محصولات حیوا نی غیر خوراکی غیرمذکور در جای دیگر25380144067
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
390350144012
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس89156143619
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
531544143517
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 180684143407
منطقه آزاد حسن رود61099000تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر1609143289
ارومیه20091900سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند110136143177
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر715050143010
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس92142142820
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل129500142450
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
116160142295
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان72027000فرومولیبدن. 20000142200
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان72027000فرومولیبدن. 20000142200
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی47400142200
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس71090142180
تبریز98870120قطعات منفصله برا ی تولیدترا کتورکشاورزی ،به ا ستثنای لاستیک ،باساخت دا خل 31 درصد و بیشتر33312141724
اراک29221290سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر .141680141680
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:314680140750
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
166250140481
بازرگان27101950روغن صنعتی254210140387
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد366350140348
جلفا27132000قیرنفت819336140067
بازرگان25293010نفلین سی ا نیت168420139957
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012030ک ک ک گرید تزریقی:132000139920
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012030ک ک ک گرید تزریقی:132000139920
بازرگان48051290کاغذ فلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin)392605139727
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد376000139120
غرب تهران22029090ک کک ک سایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع 50570139067
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir85680138801
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
8350138765
ارومیه08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر86716138746
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
11159138676
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 100100138638
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
197940138558
زنجان75011000ک مات نیکل25060137830
منطقه ازاد بندر انزلی54026900نخ ها غیر مذکور ، چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس45929137732
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش110000137673
خوی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی68420136840
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی210085136557
ارومیه08025210 مغز پسته تازه یا خشک 10500136500
غرب تهران39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت45435136305
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 45399136197
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان104586135962
غرب تهران84811010رگلاتور مخصوص سیلندر گاز مایع19432135961
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
37003135811
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس83829135728
غرب تهران41062100ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)71550135695
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده73270135549
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر675240135048
کرمان84378000ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده19270134890
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 851689290133935
تبریز72279000میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 333920133826
سهلان39011090ک ک ک سایر:123750133650
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر430260133380
قم78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده71780132793
ارومیه20096900اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 2009610088400132600
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر661910132382
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد343500132340
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر78970132202
ارومیه20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 88020132030
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 851687900131850
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی146440131796
منطقه ازاد بندر انزلی48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 342790131630
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات1050131250
غرب تهران72027000فرومولیبدن. 10000131200
خوی20094910آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )21820130920
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 95000130909
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس43624130872
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس43562130686
بازرگان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل65310130620
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)85680130234
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل90540130190
سیرجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 10000130000
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:241870129619
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
80000129600
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده95799129330
خوی20094910آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )21470128820
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس64260128520
سمنان73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .55085128463
غرب تهران22029990--- سایر46700128425
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده90426127812
خوی20094910آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )21270127620
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
46316127519
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی196160127503
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی90000127305
پتروشیمی بندرامام خمینی39021010گرید لوله پلی پروپیلن 100000127300
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس82123127291
زنجان75030000قراضه و ضایعات نیکل.23110127105
غرب تهران79031000گرد روی 50656127007
تبریز73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن149830126187
تبریز70134190ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی .84027126040
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
73600125920
زنجان54022000 نخ بسیار مقاوم از پلیکاسترها_x000D_
55776125875
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
50144125853
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر80550125644
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
50230125575
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012020ک ک ک گرید فیلم:110000125395
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 23411125246
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس41720125160
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )78000124800
سمنان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم96000124800
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
113250124575
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر621140124228
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده72000124200
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده72000124200
اصفهان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
335000124050
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
177150124005
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی157266123929
سهلان27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
190593123886
خوی20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)112520123772
بازرگان39199090صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول باپهنای بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر41238123714
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010112180123398
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس90364123373
بجنورد29336100ملامین_x000D_
120000123000
تبریز70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 199780122929
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی40900122700
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی188700122654
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
63368122562
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی47760122504
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
34350122178
اصفهان85369030ترمینال ریلی13570122130
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی47810121892
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 154918121356
ساوه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر268660120897
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 161000120750
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 22548120632
اهواز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
157080120602
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل90180120598
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 22501120380
منطقه ازاد بندر انزلی48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 313360120362
اصفهان39206200صفحه, ورق, ...ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر88965120346
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس75197120315
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس60055120110
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده20000120000
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده20000120000
کرمان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 8000120000
خوی25010030نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )3000000120000
غرب تهران56074990طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد.40000120000
بازرگان90049000عینک, محافظ چشم وهمانند,برا ی ا صلاح دید,حفاظت چشم یاغیره (غیرا زعینک آفتابی)9000120000
سهلان25151100ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده607270119733
بازرگان08021200بادا م بدون پوست , تازه یا خشک کرده19915119490
تبریز72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد286950119223
اصفهان27074000نفتالن 132109118898
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
67612118824
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 110000118800
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
197871118723
اصفهان27074000نفتالن 131908118718
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
224475118590
اراک29153900سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)150560118452
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل107625118388
ارومیه08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 12200118340
خوی08105000کیوی، تازه274720118052
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 71476117935
قزوین84818010شیرآلات بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو...9800117600
تبریز87019490ک ک ک سا?ر27610117507
پتروشیمی بندرامام خمینی39012040ک ک ک گرید بادی:110000117480
بازرگان27101940روغن پایه معدنی314012117138
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 48100116750
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 70743116725
تبریز70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 188820116636
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری202104116532
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده45149115897
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
189385115589
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 72880115295
بازرگان39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن67660115022
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir64260114597
یزد72027000فرومولیبدن. 15000114146
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده71154114058
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر367570113947
کرمان08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 13000113750
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
420532113544
غرب تهران57011090سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 5850113302
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 70300113038
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
168822113017
بازرگان16025000فرآورده های گوشت ا ز نوع گاو20500112750
بازرگان16025000فرآورده های گوشت ا ز نوع گاو20500112750
تبریز28042100آرگون37570112710
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل102375112671
تبریز28042100آرگون37530112590
غرب تهران72027000فرومولیبدن. 10100112090
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی90181990سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 477111960
پتروشیمی بندرامام خمینی290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
193600111519
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد480450111300
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
210194110979
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
192310110777
بازرگان27101940روغن پایه معدنی228588110423
یزد39012090ک ک ک سایر:96000110400
غرب تهران41022100پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده45900110400
اصفهان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد363000110352
ساوه39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )61200110160
سهلان39011090ک ک ک سایر:96000110016
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر498055109566
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس70589109412
شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
207302109296
قزوین79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 72711109211
سهلان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 135172109067
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده80750109063
سهلان27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
167690109000
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 45408108979
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 83078108886
سهلان28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
136950108785
همدان70139910سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور درردیفهای 7013برای محل کار،توالت ،تزئیناتن داخلی یامقاصد مشابه غیرازشماره های 7010یا7011نقاشی شده ،تراش خورده ،صنایع دستی 6600108423
سمنان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 144000108000
تبریز39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 98000107800
بازرگان27101950روغن صنعتی324480107615
بازرگان16025000فرآورده های گوشت ا ز نوع گاو21500107500
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:172632107316
قزوین39011090ک ک ک سایر:69600106488
سهلان39022000پلی ا یزوبوتیلن به ا شکال ا بتدا ئی99000105930
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم962680105898
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل96250105876
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد53030105756
بازرگان27101950روغن صنعتی329295105599
غرب تهران39041090سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون119875105490
غرب تهران30059090سایرباندها,ا وا ت, مشمعهای طبی وضمادهااغشته به مواد دارویی یا خرده فروشی برای مصارف پزشکی غیرمذکور4904105300
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد282000104340
ارومیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
27026104324
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:492758104231
تبریز70134190ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی .69415104123
بازرگان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 77194103906
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 851686560103872
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 43248103796
بازرگان27101950روغن صنعتی261785103776
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 67669103540
سهلان39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری92000103538
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
49360103464
غرب تهران41022100پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده40700103200
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر68680103020
اصفهان73251000مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 85775102930
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 851685610102732
سهلان41131000چرم آماده شده بعدا زدباغی چرم پارشمینه شده ا زبزیا بزغاله پشم یاموکنده حتی لایه لایه بریده شد3960102567
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان78817102463
منطقه ویژه معادن و فلزات79011210روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 58868102430
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
112240102363
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر65580102296
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس61961102235
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان78539102098
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل68040102060
غرب تهران39011050ک ک ک گرید بادی:95185102032
غرب تهران41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 6400101754
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد275000101750
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
376276101594
سهلان73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 84660101560
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت25365101460
تبریز84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی33800101400
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 42240101376
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر506240101248
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
374719101175
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر67370101055
تبریز70134190ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی .67337101005
غرب تهران41039000ک سایر71500100800
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن101200100796
اصفهان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی112988100696
غرب تهران39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت15910100674
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده42828100646
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم909000100430
اصفهان84629100پرس های هیدرولیک برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی16000100266
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 0902401091080100160
اصفهان84629100پرس های هیدرولیک برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی2925099990
غرب تهران39011050ک ک ک گرید بادی:9509099838
ارومیه27132000قیرنفت35628099795
ارومیه20096900اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 200961006648099720
سمنان73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .3655599704
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده6883199551
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 4720099350
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 85166622099330
اصفهان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
13202099015
غرب تهران92060000آلات موسیقی ضربی(مثلا طبل ودهل, کسیلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس )135098900
غرب تهران79031000گرد روی 3960098844
ارومیه20094990آب آناناس بامقیاس بریکس بیش ا ز20 بغیرا زکنستانتره آن2193098685
تبریز22071010ا تانول (ا لکل ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص7937098633
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
14089098623
تبریز08105000کیوی، تازه11584698469
تبریز08025100ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک 1230098400
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی3280098400
منطقه ازاد بندر انزلی61169200ک ک از پنبه1992898236
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 16955998203
جلفا08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )4000098000
بازرگان27101910روغن موتور16078397976
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر48722097918
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس6171697721
جلفا09022000 چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر_x000D_
1627097620
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر48796097592
منطقه ویژه اقتصادی شیراز84791090سایر ماشین آلات ودستگاههابرای کارهای عمومی ،ساختمانی وهمانند غیرازفنیشرها1373597507
بناب08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
6000097200
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )4000097200
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )4000097200
ارومیه20096900اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 200961006480097200
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده7193397110
شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده7193397110
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده7193397110
پتروشیمی بندرامام خمینی39076120ک ک ک گر?د بطر?8800097064
ارومیه08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر6065097040
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده7186697020
اصفهان54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس6059696954
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
11250096862
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری25374996686
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده6719996683
اراک39012040ک ک ک گرید بادی:8774096446
غرب تهران84209100غلتک هابرا ی ماشین های تخت کردن یاماشین های نوردکردن926896281
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33043000 فرآوردهکها برای آرایش ناخن دست و پا_x000D_
3420496162
تبریز74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 1079396102
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )6000096000
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 14197095971
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
3018295959
سهلان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 10438595927
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر31338095922
تبریز84099930اجزاء وقطعات برا ی موتورهای کشاورزی800095736
سهلان39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش6600095700
غرب تهران39042200پلی کلرور وینیل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئی (Plasticised)4780095600
ارومیه39251000مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجایش بیش ا زلیتر 300 ا ز موا د پلاستیکی1190895264
ارومیه84849020مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ، ماشین آلات را هسازی وکشاورزی1190895264
سمنان73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .4101195078
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 8800094600
یزد08025210 مغز پسته تازه یا خشک 700094500
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
37800094500
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
37800094500
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد24500094325
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل8610094152
سمنان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده4937093803
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 9379593795
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 33472093723
ارومیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
2559693600
غرب تهران72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم7200093600
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
13362093534
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 4670293405
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
1155093401
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری12798993323
ارومیه08133000سیب , خشک کرده2332093280
اراک29153900سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)12896093276
اصفهان84135090سایرتلمبه های تناوبی حجمی بجز تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی ویادیافرا گمی426593136
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی6750093105
جلفا08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )3800093100
بازرگان55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 4653693072
اراک55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.4665793002
سمنان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده4877092663
بازرگان85489000ا جزاء وقطعات برقی ماشین آلات یا دستگاهها، که در جای دیگر مذکور نباشد1542692556
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس4163592475
ارومیه09024010 چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی _x000D_
1680092400
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل8400092386
بازرگان27101910روغن موتور14667992327
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند8370092075
کرمان74031300شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 2370591975
غرب تهران05040000روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود?
2923591791
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
15920091698
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس6592991579
بازرگان54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس5883091187
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 4929091181
ارومیه20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 4048091080
ارومیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
2272090880
ساوه27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی13885090253
غرب تهران33019011گلاب استحصالی از گل محمدی_x000D_
2000090000
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم81480089664
سهلان72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد25578089522
بجنورد29336100ملامین_x000D_
7200089280
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
35700089250
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر44551089102
غرب تهران63049900ا شیاءبرا ی مبلمان ا زسایرموا دنسجی(باستثناءکشباف یاقلاب باف ).782089100
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
4074288815
بازرگان27101910روغن موتور18314388799
بازرگان27101910روغن موتور16236888738
بازرگان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 6563188601
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 4021588473
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
14009388356
ساوه39171000 رودهکهای مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی_x000D_
1103588280
سمنان73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .3368988217
مشهد69111000ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی.1762888140
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
11456688120
غرب تهران39011059پلی ا تلین گرید بادی با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع پودری7338888065
تبریز41044100ک ک کامل دانهکدانه، لایهکلایه بریده نشده؛ لایهکهای دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 680088040
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:17177087750
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری26960087115
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند3886993
سهلان34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )7456286865
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب43195086845
غرب تهران39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت996086515
اصفهان85369030ترمینال ریلی960186409
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 11500086250
بازرگان08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده1432586100
غرب تهران73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
2699886001
شهرکرد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس6847185908
بازرگان27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین19200085833
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 780085800
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )1540085800
غرب تهران39011059پلی ا تلین گرید بادی با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع پودری7139085668
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان6583485582
ارومیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
1980585565
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان6579385531
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 4923085516
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 4912085505
تبریز70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 14126085438
سمنان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم9600085200
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General6750085146
زنجان96190090 سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان6545385089
بازرگان27101950روغن صنعتی29743685041
بازرگان70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 4136685007
آستارا08105000کیوی، تازه15430084865
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم76900084590
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم76752084480
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب43426084436
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر42214084428
تبریز41071200چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن660084260
کرمانشاه38170010 الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
8258084231
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
33600084000
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
33600084000
اصفهان04041000آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده
9900083970
بازرگان61161000دستکش ، دستکش انگشتی ونیم دستکش های کشباف یاقلاب باف آغشته, ا ندوده یاپوشانده باموا دپلاستیک یاکائوچو.2374083840
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
2813783566
ارومیه20071090فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری2088483536
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 10412583300
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )1500083200
ارومیه84849020مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ، ماشین آلات را هسازی وکشاورزی1039683168
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد22450083065
بازرگان39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن4880082960
غرب تهران87082910اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی1547682947
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد21500082775
غرب تهران39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری6896082752
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
13742882458
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر8013082327
تبریز27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 9572482323
منطقه ازاد بندر انزلی40151930دستکش کارگری وصنعتی700082295
تبریز72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد17751082261
اصفهان34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )9700081963
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )1530081800
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر26409081703
اصفهان72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 4522981684
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
4359981652
قزوین32089090سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 322200081400
قزوین32089090سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 322200081400
منطقه ویژه اقتصادی شیراز55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 7281781311
زنجان55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 4812081275
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 10300481227
غرب تهران39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General6600081180
اصفهان29173500انیدرید فتالیک_x000D_
9000081090
اصفهان72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 4431081000
اصفهان38170090ا لکیل بنزنهامخلوطشده وا لکیل نفتالن های مخلوط شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول شماره های 2707و290210406080959
سهلان39012030ک ک ک گرید تزریقی:6600080718
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده6184880429
ارومیه08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 10132080366
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر36497080288
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )3300080190
اصفهان85369030ترمینال ریلی888379947
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049100پودرهاحتی پودرهای بهم فشرده برا ی مصارف آرا یشی542879604
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )1500079600
بازرگان39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت3889079520
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
7200079200
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049900فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100187579148
غرب تهران73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن10004079032
ساوه27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
11289079023
اردبیل95066210توپ فوتبال , بسکتبال , وا لیبال, هندبال1414279000
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن6072078936
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم71564078854
غرب تهران39073010رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس flake ),یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 2726078802
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
31500078750
غرب تهران15161000 چربیکها و روغنکهای حیوانی و اجزاء آنها جزا یا کلا هیدروژنه شده ، اینتراستریفیه یا ری استریفیه الائیدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده ،ک اما به نحو دیگری آماده نشده
2244578558
قزوین39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )4352078336
سهلان27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
12037578245
غرب تهران39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
2900078176
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان57033000کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 1800078176
قزوین32089090سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 322110078070
کرمان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 1454377805
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
21196377058
اصفهان84361000ماشین آلات ودستگاههای تهیه علیق یانوا له برا ی حیوا نات1162077034
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی11809076758
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
1785076693
اصفهان04041000آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده
7200076560
اصفهان84135090سایرتلمبه های تناوبی حجمی بجز تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی ویادیافرا گمی296776509
یزد57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
909076467
غرب تهران72283090میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر _x000D_
4775876413
منطقه ویژه نوشهر20029010رب گوجه فرنگی10178876341
سهلان73261900مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 3628876205
سهلان73261900مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 3628876205
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
26331376204
اصفهان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم4787676122
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر24532076049
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب25000076000
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 8964075998
اراک39012099سایرپلی ا تیلن باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع پودری غیرمذکوردرجای دیگر6750075938
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی19723075736
غرب تهران41022100پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده4565075600
مشهد20029010رب گوجه فرنگی8054775469
بازرگان27101950روغن صنعتی21559075454
غرب تهران39201050صفحه ،ورق یاتیغه ا سترچ ازپلیمرهای اتیلن 685075350
ساوه70052940سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مسلخ نشده غیرمذکور باضخامت بیشترا ز 4.5 میلیمتر37527075054
غرب تهران84248990سایروسایل مکانیکی حتی دستی برا ی پاشیدن موادابگون یاپودر ،غیر مذکور درجای دیگر 478875000
آبادان29291010تولوئن دی سیانات­ها (TDI)_x000D_
2000074815
ساری48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 19474074782
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم67983074781
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد24015074693
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم4936874690
غرب تهران39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2474074220
ساوه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر37002074004
قزوین32089090سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 322000074000
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
12303273819
غرب تهران39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2459073770
اراک29029000سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن9455073749
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
29400073500
ساوه72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم5000073500
اراک29221310 تری اتانول آمین_x000D_
6072073470
تبریز41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 1390073348
منطقه آزاد حسن رود61119000لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف یاقلاب, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر47573326
جلفا39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2440073200
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 851611039073162
تبریز84581900ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی )1365073000
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
4143472864
تبریز41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 1580072763
کرمان25239090سیمانهای هیدرولیک بجزسیمان کوره بلند وسیمان پوزولانی200000072723
تبریز39209990سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای دیگ2421172633
غرب تهران39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2418072540
منطقه ویژه اقتصادی شیراز55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 6860772492
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس4081672429
بازرگان85423900سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .7235072350
غرب تهران39219099سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 2410072300
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن6072072257
ارومیه84849020مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ، ماشین آلات را هسازی وکشاورزی902872227
قزوین79011100روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 4807072201
تبریز41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات361072200
منطقه ازاد بندر انزلی54026900نخ ها غیر مذکور ، چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2403072090
بازرگان39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن4240072080
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 655072050
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
4500072000
سهلان39204390صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غیرمذکورا زپلی کلروروینیل غیرا سفنجی باحدا قل 6%وزنی پلاستی سایزرمستحکم2400072000
غرب تهران39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2400072000
اصفهان72284000میله هاا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده, فقطآهنگری شده. 8998072000
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir6426071971
غرب تهران39011030ک ک ک گرید فیلم2397071910
زنجان39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2393171793
جلفا08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
4483871741
مشهد21011200فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه1505071700
تبریز41079900سایرچرم های بیشترآماده شده بعددباغی یاکرا ستینگ وچرم پارشمینه شده همچینین کناره ها ا زحیوا نات ا زنوع گاویاا سب357671520
زنجان39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2371071130
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر6744570995
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:42855870869
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 12138770663
منطقه ویژه نوشهر08105000کیوی، تازه17651070604
تبریز63053300سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن_x000D_
2351170533
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
11738470430
ارومیه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )4400070400
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن6072070233
غرب تهران39219099سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 2340070213
سهلان63053300سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن_x000D_
2338070140
ارومیه08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر4380070080
بازرگان12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده700070000
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر6800070000
بازرگان84741000ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد 1062870000
سهلان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 6675069953
تبریز41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 1480069813
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 18252069695
تبریز63053300سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن_x000D_
2321269636
تبریز63053300سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن_x000D_
2315669468
بازرگان32081010پوشش ورنگها براساس پلی استرها 11203069409
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت1733069322
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر34569069138
غرب تهران63053300سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن_x000D_
2301069030
سمنان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 8400068880
تبریز70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 11559068694
تبریز41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 1570068583
غرب تهران72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 24478068538
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس4093968491
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری20222168429
سهلان25070010کائولن162914868422
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت1710168402
اراک29153100استات اتیل_x000D_
6480068364
پتروشیمی بندرامام خمینی28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد28250068325
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
27300068250
بناب08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
6200068200
غرب تهران70071990سایرشیشه های ا یمنی آب دا ده غیرمذکوردرجای دیگر4538068070
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل4536068040
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 11720067887
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر30857567884
سمنان73219010سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن_x000D_
2844767704
تبریز68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
18086567684
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049900فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100293967657
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2242167263
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر30563067235
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 2240167203
ارومیه08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر4200067200
غرب تهران73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن9978167113
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد6695066950
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد18050066785
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)4452066780
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
12335566779
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده4611066667
غرب تهران87089929ا جزا وقطعات بغیرازا نواع مورد استفاده در سوا ری، وانت وتراکتور کشاورزی 739466602
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2217766531
قم90289020اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ی کنتور مایعات455966528
غرب تهران41039000ک سایر5560066468
تبریز54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2214966448
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل6037566414
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل6037566414
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
11051566310
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد17900066230
بازرگان08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 6618166181
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2206066180
غرب تهران58042100دا نتل های مکانیکی ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعی بصورت توپ, نوا ریافرم مشخص. 601566165
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2202366069
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر4234066042
منطقه ازاد بندر انزلی54026900نخ ها غیر مذکور ، چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2200566015
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده4536965968
زنجان73079900لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 4386365793
منطقه ازاد بندر انزلی40151930دستکش کارگری وصنعتی772765544
تبریز39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت2183565505
بازرگان39251000مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجایش بیش ا زلیتر 300 ا ز موا د پلاستیکی2180065400
بازرگان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 6550065325
پتروشیمی بندرامام خمینی55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.6047365311
تبریز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده4800065280
بجنورد29336100ملامین_x000D_
4800065280
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2172165163
غرب تهران72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم5000065000
بازرگان39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن4329164936
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت1622264890
غرب تهران06049000 شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر1882064860
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی2161064830
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
4000064800
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده4800064800
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده4800064800
ارومیه20096900اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 200961004320064800
ارومیه20096900اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 200961004320064800
تبریز54024800سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2159264776
تبریز39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت2156064680
ارومیه08023100گردوی معمولی با پوست سخت , تازه یا خشک کرده 1615064600
تبریز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده4750064320
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر20801064256
تبریز95030010---سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده "مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع."2141864254
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
2562064050
تبریز39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت2134564035
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )4000064000
جلفا27132000قیرنفت39875063801
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 204240063600
اصفهان84542000قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند6356063540
اصفهان84542000قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند6346063460
اصفهان84542000قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند6340063400
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم57384063360
اصفهان84542000قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند6334063340
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893218688263322
کرمان40112010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود با سایز 5/22 R 80315_x000D_
1582063280
تبریز28042100آرگون4048063129
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 2104263126
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893218556063122
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
21510063000
کرمان40112010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود با سایز 5/22 R 80315_x000D_
1570062800
جلفا08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر2298262700
اصفهان84135090سایرتلمبه های تناوبی حجمی بجز تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی ویادیافرا گمی218262593
سمنان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم4800062400
اراک55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.4044362273
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
2489062225
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری23796062088
منطقه آزاد حسن رود08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده1032061920
غرب تهران84811010رگلاتور مخصوص سیلندر گاز مایع882861750
کرمان40112010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود با سایز 5/22 R 80315_x000D_
1543061720
آبادان23080000موا دنباتی تفاله های نباتی آخال محصولات نباتی بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ی تغذیه حیوا نات غیرمذکور14782061650
تبریز95030010---سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده "مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع."2054461632
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
15636361603
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش4400061573
غرب تهران84388000ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر200061500
ساوه32151900مرکب چاپ به غیر ا ز رنگ سیاه , حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد1200061467
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی2389061445
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
2456061400
اصفهان11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده4800061341
بازرگان39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی29324661273
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت1531061238
مهران39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر6100061000
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
2438060950
تبریز39241090لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجزظروف ملامین2027060810
تبریز39033000کوپلیمرهای ا کریلونیتریل - بوتادین - ا ستیرن (ABS) به اشکال ابتدا ئی4500060740
شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
11487060697
بازرگان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
2424060600
اصفهان39206200صفحه, ورق, ...ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر4329860581
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی2194060511
بازرگان39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی2420060500
تبریز84082090موتورپیستونی درونسوز ترا کمی -ا حتراقی برای وسایل نقلیه فصل 87 بجز ردیف 84082010 934060500
بازرگان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 4463660486
بازرگان08105000کیوی، تازه15116660467
اصفهان39206200صفحه, ورق, ...ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر4559260454
غرب تهران70134990سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد .2600060352
جلفا12060090ک ک ک سایر6678060100
سهلان41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 678160000
قزوین70182010دا نه های ریزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز یک میلیمتربیشترنباشد جهت ا یمنی جاده ها20000060000
جلفا76072000ورق ونوار نازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،روی تکیه گاه 1967659981
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر11986059930
ساوه70052920سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح نشده غیرمذکورباضخامت بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر29955059910
غرب تهران39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General4400059650
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد5961059610
غرب تهران39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر9450059608
تبریز35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد_x000D_
364459593
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 4284059548
اصفهان27074000نفتالن 6599559395
تبریز57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
685059367
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی197559250
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم9871659230
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33041000 فرآوردهکها برای آرایش لب_x000D_
177459141
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240105376059136
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر26848059064
تبریز28042100آرگون1968059040
کرمان40112090لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22 R 803151475059000
غرب تهران39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
1960058800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات47058750
اصفهان27074000نفتالن 6524458720
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 16139058685
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد5840058400
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر18820058342
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2400058320
تبریز41071200چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن428058138
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر3724058088
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد149550058066
مشهد84223000ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها437358000
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم52614857877
غرب تهران39011050ک ک ک گرید بادی:4821057852
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس3688157717
غرب تهران39011090ک ک ک سایر:4803057636
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر18584057610
یزد48041900سایر کرا فت لانیر,قشرنزده (به ا ستثنای سفیدنشده )به شکل رول یاورق11838057533
غرب تهران39011030ک ک ک گرید فیلم4790057480
خرم آباد68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
12055057311
غرب تهران85321000خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )348057253
تبریز41053000 پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده (Crust) 277057194
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد96296057148
غرب تهران84223000ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها830057000
غرب تهران84169000اجزاء و قطعات مشعلکهای کوره برای سوخت مایع، سوخت جامدک، گردشده یا گاز؛ سوخت رسانهکهای مکانیکی (پیشککورهکها) و همچنین شبکهکهای مکانیکی، تخلیه کنندهکهای مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها
678456985
تبریز27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی8765556976
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی14837056976
غرب تهران39011069کامپاند پلی ا تیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع پودری4747556970
غرب تهران29291090--- سایر1610056956
تبریز08105000کیوی، تازه10338856863
بازرگان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 4191056578
بازرگان27101910روغن موتور7445756524
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 4290056420
تبریز70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 9125056377
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت1407056280
تبریز08071100هندوا نه , تازه37503256249
ساوه70052920سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح نشده غیرمذکورباضخامت بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر28066056132
اصفهان73251000مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 4669056028
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049100پودرهاحتی پودرهای بهم فشرده برا ی مصارف آرا یشی161056002
ساوه39171000 رودهکهای مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی_x000D_
698955912
غرب تهران28301000سولفور سدیم18550055850
پتروشیمی بندرامام خمینی290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
9680055736
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم50603055680
بازرگان32081010پوشش ورنگها براساس پلی استرها 9358055649
جلفا72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم5000055500
بازرگان27101910روغن موتور7478155423
ساوه39172900لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی692655413
بازرگان39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی26767655400
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد216644055347
کرمان40112010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود با سایز 5/22 R 80315_x000D_
1383155324
جلفا27132000قیرنفت34558055293
بازرگان44189900ک ک سایر1840055200
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن4048055171
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر3535055140
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 17042055104
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
11591055020
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده4293554955
لطف آباد73083090سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور3075054864
سمنان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 5000054776
غرب تهران40151920دستکش معاینه1665054720
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
16053954616
مشهد09102090زعفران به صورت فله
3554600
غرب تهران41071900چرم پوست کامل ا ز حیوا نات ا ز نوع گاو یا ا سب غیرا ز چرمهای مشمول شماره 4114190054500
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
4000054400
سهلان39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری4800054384
بازرگان08105000کیوی، تازه13423454092
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
5632054067
سهلان25070010کائولن128637554027
تبریز08025210 مغز پسته تازه یا خشک 400054000
سمنان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 7200054000
تبریز63053300سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن_x000D_
1800053992
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر3457053921
غرب تهران41022100پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده4060053880
تبریز27132000قیرنفت33645053831
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:4400053812
بازرگان27101950روغن صنعتی17896453776
اصفهان27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل6720053760
غرب تهران40114000تایربادی نو ا زکائوچو برا ی موتورسیکلت1343053721
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن4048053636
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 16718053622
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
12104553439
سهلان27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
5931553365
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر3404053095
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان1765452962
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 8821052926
غرب تهران62046200شلوا ر;شلوا رسرهم دا را ی بندوپیش بند;نیم شلوار، شلوارکوتاه; زنانه یادخترا نه; ا زپنبه.187952883
غرب تهران85169000ا جزا ء وقطعات دستگاههای ا لکترونیک مشمول ردیف 85164403052836
قم39049000پلیمرهای سایر ا ولفین های هالوژنه که در جای دیگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی2400052800
کرمان48051290کاغذ فلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin)14864652768
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 2188852531
ساوه70134990سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد .4376952522
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر26259952521
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
21000052500
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 2178352279
تبریز84796090سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 847960102086452160
همدان48041900سایر کرا فت لانیر,قشرنزده (به ا ستثنای سفیدنشده )به شکل رول یاورق14555052118
سهلان41044900چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده... 185551981
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 2163251917
تبریز68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)13714751895
سهلان41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 979751861
ساوه27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری12960051840
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر16840051772
قم39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General4500051750
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان57021090سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر )1174151727
ساوه70052920سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح نشده غیرمذکورباضخامت بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر25846051692
تبریز84099990سایرا جزا وقطعات موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 625051500
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 2145151482
یزد69072200ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد44547551467
خرم آباد39012039سایر.پلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع پودری4800051457
بازرگان95030010---سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده "مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع."922551291
سهلان25070010کائولن122167451283
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی1700051000
اصفهان04041000آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده
4800050863
بازرگان27101940روغن پایه معدنی11724250728
تبریز85279900گیرنده های را دیوئی ,بجز آنهایی که توامان شده یانشده بادستگاه ضبط ،پخش یاتوامان شده باساعت .571450700
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012019سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع پودری4400050644
بازرگان08071100هندوا نه , تازه12676550528
غرب تهران28301000سولفور سدیم16775050525
بازرگان38140000حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
4356050432
یزد58019000پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر360050400
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند4580050380
غرب تهران39229000مخزن آب, سیفون و لوا زم بهدا شتی همانند,که درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی1677050310
تجاری مهراباد39174000لوا زم وملحقات لوله و شیلنگ ا ز موا د پلاستیکی1654150249
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
19723050197
قزوین38109010فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 4400050160
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
18569750139
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم45500050050
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 9372050037
قزوین20081900سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها2000050000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41069200ک ک به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده) (Crust)40050000
قزوین84388000ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر180050000
قزوین35069100چسبانندهکها براساس پلیمرهای مشمول شماره_x000B_ 0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو_x000D_
1382449941
تبریز08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 8764249921
غرب تهران70134990سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد .2140049862
اراک29221500ک کک تر? اتانول آم?ن4048049791
ارومیه08071100هندوا نه , تازه26671649681
سهلان39012030ک ک ک گرید تزریقی:4800049680
جلفا27101950روغن صنعتی12240049572
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی19770049425
غرب تهران39042200پلی کلرور وینیل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئی (Plasticised)3970049400
پتروشیمی بندرامام خمینی28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد18000049302
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد13300049210
اصفهان85369030ترمینال ریلی545849122
بازرگان72052900پودرا زچدن خام, چدن ا شپیگل, آهن یافولاد غیر ممزوج 2605549088
اصفهان12079900-- سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده2230049060
ارومیه08062010مویز( ا نگورخشک کرده )2000049000
ارومیه08062010مویز( ا نگورخشک کرده )2000049000
تبریز08062010مویز( ا نگورخشک کرده )2000049000
بازرگان39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
2450049000
سهلان25151120ک کک ک تراورتن30213248935
غرب تهران39199090صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول باپهنای بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر1780648856
زنجان48041100کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل رول یاورق8882948856
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری4400048708
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84433100ماشین های دارای 2یاتعدادی کارکرد چاپ گرفتن ،کپی کردن یاارسال فکس باقابلیت انتقال به ماشین های خودکار داده پردازی باشد .60048659
بناب08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
3000048600
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2000048600
بناب08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2000048600
غرب تهران28301000سولفور سدیم16150048550
تبریز55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 6513448543
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)4406048466
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1615348459
قم29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
7372048434
سهلان84151010دستگاه تهویه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع دیواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای 1165048320
بازرگان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
13640048226
غرب تهران79031000گرد روی 2000048135
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد19226048065
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد19219048047
تبریز08071900خربزه وهمانند
11938648033
ارومیه44079900سایرچوبهای ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده, به ضخامت بیش ا زmm6... غیرمذکور 1601048030
بازرگان39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2400048000
غرب تهران39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
2400048000
قزوین40151920دستکش معاینه1587048000
ملایر27121010 وازلین گرید دارویی (تولید داخل)_x000D_
4358047930
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:23416047802
قم54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1911547788
اراک39011020ک ک ک گرید لوله4500047700
اراک39011090ک ک ک سایر:4500047700
سهلان84796010کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)3392647688
غرب تهران79031000گرد روی 2000047612
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2160047520
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2160047520
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2160047520
تبریز84223000ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها51047484
سهلان54026200نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1898847469
ساری48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 12359047459
زنجان39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن10981747413
بازرگان39203000صفحه, ورق... ا زپلیمرهای ا ستیرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر2257547407
تبریز41071900چرم پوست کامل ا ز حیوا نات ا ز نوع گاو یا ا سب غیرا ز چرمهای مشمول شماره 4114237047400
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 23685047370
سهلان73261900مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 1980047333
سمنان27132000قیرنفت22515147282
اصفهان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
14302047255
سهلان41044900چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده... 168047111
خرم آباد68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
11341047051
غرب تهران39199090صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق یارول باپهنای بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر1895847016
غرب تهران79031000گرد روی 2000046984
اصفهان84819090سایراجزاءوقطعات شیرووسایل همانند به جز ردیفهای 84819010 تا84819040 1174346974
غرب تهران79031000گرد روی 1960046966
بازرگان39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
2348046960
سمنان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده2471046949
تبریز84099930اجزاء وقطعات برا ی موتورهای کشاورزی1824046800
ساوه70052920سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح نشده غیرمذکورباضخامت بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر23473046746
منطقه ویژه اقتصادی شیراز55051000آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 4702046550
جلفا14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .15494646484
بازرگان68029190سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده11191046478
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی18588646472
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی18570046425
غرب تهران84169000اجزاء و قطعات مشعلکهای کوره برای سوخت مایع، سوخت جامدک، گردشده یا گاز؛ سوخت رسانهکهای مکانیکی (پیشککورهکها) و همچنین شبکهکهای مکانیکی، تخلیه کنندهکهای مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها
552346393
تبریز54072020سایرپارچه های تاروپودباف ا زنوا ریاا شکال همانند ا زپلی پروپیلن غیرمذکور درجای دیگر 1540946227
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 4617546175
بازرگان39011040ک ک ک گرید تزریقی4742546090
تبریز84622900ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای 1465046040
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند4180045980
سمنان78011000سرب تصفیه شده بصورت کارنشده2483045935
مراغه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر22966045932
خرم آباد41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 2150045903
سهلان39012090ک ک ک سایر:12899045792
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد178293745784
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
11932745740
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس2286645732
غرب تهران58041000تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 1426645651
سهلان73261900مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 1980045637
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893216561645629
غرب تهران84039010پره (دیوا ره ) چدنی جهت دیگ حرا رتی مرکزی1520045600
اراک29153100استات اتیل_x000D_
4320045576
قم29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
6929445527
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 2272645482
منطقه ویژه اقتصادی شیراز39075090سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صلاح شده ویژه رنگ ا تومبیل1976045448
غرب تهران41022100پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده2530045360
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
3872045302
اراک29153100استات اتیل_x000D_
4292045281
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 2260345206
تبریز08062070کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2000045200
سهلان25151120ک کک ک تراورتن28607145022
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2000045000
شهرکرد20081900سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها2230045000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی29420090سایر ترکیبات آلی غیر مذکور درجای دیگر .245000
ارومیه84223000ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها617045000
غرب تهران28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد12100044850
جلفا27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
6891044792
یزد58019000پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر319044660
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
7744044606
تبریز39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 2315444392
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2016044352
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2016044352
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
17608044310
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893216534844244
خوی39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی2210044200
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد14405044079
غرب تهران83024110یراق ها،اتصالات واشیاء همانند برای دروپنجره دوجدارهupvc1030544002
تبریز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2200044000
تبریز84082090موتورپیستونی درونسوز ترا کمی -ا حتراقی برای وسایل نقلیه فصل 87 بجز ردیف 84082010 700044000
اراک29221310 تری اتانول آمین_x000D_
4048043921
بازرگان39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2440043920
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 15675043890
زنجان28170019ا کسید روی بجز گرید دا رویی1792043817
بازرگان48051290کاغذ فلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin)12375743793
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240102187543750
اصفهان85369030ترمینال ریلی485843722
اصفهان40022000کائوچوی بوتادین (BR)6804043659
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد174450043612
تبریز87087029قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتور727643601
اراک55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.2174243483
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس2172943458
قزوین34021130 الکیل بنزن سولفونه_x000D_
3339043407
سهلان25151120ک کک ک تراورتن23470343328
یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس3748043265
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
15084043200
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 7241643173
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 9920043146
غرب تهران28301000سولفور سدیم14235043112
تبریز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2155043100
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد4308043080
مشهد34029090سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر4300043000
مشهد34029090سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر4300043000
غرب تهران28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد12000042720
اردبیل84819030اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی 726142684
زنجان56074100ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 1420042600
اراک55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.2129242583
تبریز28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
4257042570
غرب تهران28301000سولفور سدیم14175042525
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر2724042490
مهاباد57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
360042328
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم38400042240
تبریز39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1404442132
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد16841042102
تبریز68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)11507042037
تبریز09109190سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و91091902101042020
منطقه آزاد حسن رود09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240101679941997
منطقه ویژه پیام39235000سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی1562941954
سهلان85319090اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 8531112041919
ساوه39171000 رودهکهای مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی_x000D_
522941832
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 7181741813
اینچه برون39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 2200041800
اینچه برون39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 2200041800
بازرگان39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیرازانواع آمیزه ،غیر مذکور درجای دیگر 2089041780
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم37980041778
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند3790041690
ارومیه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )1700041650
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 7182641637
تبریز73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن4916541627
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات33341625
غرب تهران85129090سایرا جزا وقطعات برای دستگاههای برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه ،غیر مذکور درجای دیگر 385241584
غرب تهران85129090سایرا جزا وقطعات برای دستگاههای برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه ،غیر مذکور درجای دیگر 382541584
ارومیه20029090گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده غیرمذکور درجای دیگر بجزدرسرکه یادرجوهر سرکه9900041580
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
3872041430
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2400041400
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2400041400
ارومیه11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2400041400
غرب تهران94051090---لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد.150041400
منطقه ویژه نوشهر39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 2480041366
جلفا32091040رنگهاوپوشش ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 2066841336
غرب تهران85129090سایرا جزا وقطعات برای دستگاههای برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه ،غیر مذکور درجای دیگر 376541328
غرب تهران85129090سایرا جزا وقطعات برای دستگاههای برقی علامت دادن بصری یاسمعی برای وسایط نقلیه ،غیر مذکور درجای دیگر 376541328
سهلان39204310نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبی ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر1899041304
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 3056641263
غرب تهران79031000گرد روی 1998041259
تبریز85279900گیرنده های را دیوئی ,بجز آنهایی که توامان شده یانشده بادستگاه ضبط ،پخش یاتوامان شده باساعت .425541250
تبریز27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 4792241213
غرب تهران79031000گرد روی 2000041200
تبریز85279900گیرنده های را دیوئی ,بجز آنهایی که توامان شده یانشده بادستگاه ضبط ،پخش یاتوامان شده باساعت .479441150
اراک70193100مت (Mat)نبافته ا زا لیاف شیشه 2045340906
اصفهان34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )4925040878
تبریز70200099سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 4573640846
اصفهان48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 4081040810
اراک55012000دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها.2470340760
بازرگان39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت1358540755
پتروشیمی بندرامام خمینی39076110ک ک ک گر?د نساج? 4400040700
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان08025210 مغز پسته تازه یا خشک 300640581
رازی08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2536540580
غرب تهران39011050ک ک ک گرید بادی:4477040524
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
2240440510
غرب تهران41062100ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)2400040500
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری9801140427
غرب تهران39011090ک ک ک سایر:4548040306
غرب تهران79031000گرد روی 1960040266
منطقه ویژه بوشهر08023200گردوی معمولی بدون پوست سخت , تازه یا خشک کرده447040230
غرب تهران28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد12000040176
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
6683140098
غرب تهران73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن5001540012
قزوین40151920دستکش معاینه1154340004
اصفهان11051000ک آرد، زبره و پودر4000040000
اصفهان11051000ک آرد، زبره و پودر4000040000
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان39202090صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده 1332639978
بازرگان39232990سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910
2350039950
منطقه ویژه بوشهر08025210 مغز پسته تازه یا خشک 266039900
تبریز08140000پوست مرکبات یا پوست خربزه , تازه , یخ زده , خشک کرده ... غیره1595039875
غرب تهران73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن4983539870
اصفهان27074000نفتالن 4417039753
مهران39012090ک ک ک سایر:5500039752
سهلان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 4415539740
تبریز39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1589239607
بازرگان25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم36000039600
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 9689039595
سهلان54026200نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1579639490
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر2527239416
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 6996039349
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر12645039199
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر11123039099
منطقه ازاد بندر انزلی72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد9528039037
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
10860039000
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر2500038995
تبریز39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1299038970
غرب تهران39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت1033038940
اصفهان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم2390838850
غرب تهران84382000ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات166038825
بازرگان08105000کیوی، تازه7052838790
غرب تهران55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 6147338729
بازرگان38012000 گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال_x000D_
10182838694
بازرگان27101920گریس7597338498
ملایر08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2400038400
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2913438336
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2306038279
خرم آباد41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 2375038250
مشهد84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر910038220
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب20000038200
اهواز72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد7074038200
ارومیه11081100نشاسته گندم7200038160
بازرگان85423900سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .3814038140
غرب تهران73121020---کابل پیش تنیده چندرشته به هم تابیده فولادی (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کلاف،حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده دربتن4924538112
سهلان73261900مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 1814438103
غرب تهران56031400سایر پارچه های نبافته حتی آغشته ، اندوده به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته های سنتیک یا مصنوعی1869038054
جلفا08105000کیوی، تازه6915238034
سمنان73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .1327038021
سهلان41041900چرم وپوست دباغی شده ?ا تازه ازدباغ? درآمده ول? هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنا? کامل دانه دانه، لا?ه لا?ه بر?ده نشده ازح?وانات ازنوع گاو(همچن?ن بوفالو)?اح?وانات ازنوع اسب موکنده 136037836
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2363837817
اراک55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2290637795
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس1889437788
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 7006037699
تبریز70134190ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی .2502637539
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات30037500
قزوین08042000ا نجیر ,تازه یا خشک کرده734437454
غرب تهران39219099سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 1247537425
منطقه ویژه پیام34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2200037400
منطقه ویژه پیام34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2200037400
ساری48051100کاغذفلوتینگ نیمه شیمیایی9730037363
تبریز14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .1623037329
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
15386637324
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 6784037274
سهلان08105000کیوی، تازه6764737206
تبریز70200099سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 2480037200
یزد85372010تابلوها،پانلهاوتکیه گاههای مجهزبه دویاچنددستگاه ردیف 8535یا8536,برا ی ولتاژبیشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 کیلو ولت 320037108
قزوین70109020شیشه شربت (گرید دارویی)12344037031
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد10000037000
سمنان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد10000037000
غرب تهران48101300کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 11606036966
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم33600036960
اراک29051200پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپیلیک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا یزوپروپیلیک )3840036864
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2377236847
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی14735036838
بازرگان08071100هندوا نه , تازه11336036832
غرب تهران70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا4603136824
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2454736821
ارومیه08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2300036800
بازرگان08105000کیوی، تازه9111736792
غرب تهران70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا4590836726
ساوه39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )2040036720
منطقه ویژه اقتصادی کاوه39073090سایررزین های ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ پودری آماده ونیمه آماده (فلس وگرا نول )2040036720
قزوین70109090سایرقرا به بطری فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جای قرص ا ز شیشه غیرمذکوردرجای دیگر11863036720
غرب تهران70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا4589736718
سمنان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 4500036684
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
4961036613
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی33030090سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا14036576
منطقه ویژه پیام34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2150036550
سمنان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 4452036494
تبریز14049010حنا به غیراز عصاره آن .2195236440
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
5021036402
بازرگان68029190سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده7160036285
سهلان41041900چرم وپوست دباغی شده ?ا تازه ازدباغ? درآمده ول? هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنا? کامل دانه دانه، لا?ه لا?ه بر?ده نشده ازح?وانات ازنوع گاو(همچن?ن بوفالو)?اح?وانات ازنوع اسب موکنده 124236281
سهلان25151100ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده25625036260
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 4072536225
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2415036225
قزوین40151920دستکش معاینه1720036160
یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس3605736057
شیراز39092010پودرقالبگیری ازرزینهای ملامینیک 2000036000
غرب تهران73262000مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 2000036000
اینچه برون73089090ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد .1798035960
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
4794235957
ارومیه24012000توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد513035910
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893214371735833
غرب تهران84439990- - - قطعات وملحقات ماشین الات چاپ باستثنای کارتریج چاپگر لیزری واجزاوقطعات غیرالکتریکی وغیرالکترونیکی درچاپگر غیرمذکور378035812
غرب تهران87082910اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی357935791
پتروشیمی بندرامام خمینی39041090سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون4500035775
تبریز70032000ورق های شیشه ریختگی یاتخت شده کارنشده مسلح شده باسیم 8946035643
غرب تهران32041610--- گرانول مستربچ4057535614
تبریز27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 4678435556
تبریز68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
7126535530
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
12000035500
جلفا07132090ک ک ک سایر سبزیجات غلافدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه 2110035448
اراک40023900سایرکائوچوی ایزوبوتن ایزوپرن هالوژنه یاciir2142035343
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2287535228
تبریز08042000ا نجیر ,تازه یا خشک کرده800035200
جلفا08062090سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر2200035200
بازرگان70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2548035162
بازرگان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد7145835014
بازرگان12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده350035000
بازرگان23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفکداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات_x000D_
11950035000
غرب تهران84423000ماشین آلات ودستگاههاوتجهیزات برای تهیه یا ساخت صفحات ، سیلندرها یا سایر اجزای چاپی563035000
اصفهان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد11500034951
تبریز08071900خربزه وهمانند
9966034881
قم55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2322034830
یزد72061000شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 12397034712
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 5781034686
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان1154834644
بازرگان69074090ک ک ک سا?ر6900034625
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد19195034548
بازرگان06031100گل های سرخ (Rosos)390034500
منطقه ویژه اقتصادی لرستان72022900فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 4600034500
بازرگان27101950روغن صنعتی9240834489
تبریز08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 5723334421
مشهد21011200فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه600034346
زنجان73079900لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 2281934228
زنجان73079900لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 2281934228
ساوه70049020ورق شیشه ا ی غیرمذکور باضخامتهای 2.5 میلیمتر وکمترا زآن15757034185
یزد72279000میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 9757034149
اراک70193200ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه 1421734121
ارومیه68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
14649534080
اصفهان40022000کائوچوی بوتادین (BR)6804034020
شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
4000034000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
4000034000
غرب تهران34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )3400034000
تجاری مهراباد38123090سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور2000034000
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
4822033995
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 3790033870
بازرگان25151100ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده25800033800
غرب تهران28301000سولفور سدیم11225033775
زنجان73079900لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 2251633774
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2242033630
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 4200033600
خوی08071100هندوا نه , تازه23659033513
ساوه39172900لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی410033500
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
5808033454
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد133680033418
بازرگان85423900سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .3338033380
زنجان73079900لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 2223933358
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2016033300
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر16633833268
تبریز08071100هندوا نه , تازه22175033263
تبریز72279000میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 9500033250
قزوین27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
4433033248
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد132910033226
تبریز14049010حنا به غیراز عصاره آن .2000033200
اصفهان23099030افزودنی های خوراک اماده دام وطیور2366033124
منطقه ویژه اقتصادی لرستان70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2206233092
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1101933057
غرب تهران55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 4077133029
بازرگان69091990اشیاءسرامیکی برای مصرف آزمایشگاهی باستثنای چینی واشیایی که سختی آنهادرمقیاس موهس (mohs)کمتراز9باشد 1500033000
خوی20097900آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 202193032895
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
5287232834
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 9470032765
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس1916032764
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر16357032714
تبریز08041020خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 4607532713
منطقه ازاد بندر انزلی84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 138032700
اینچه برون39232190سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن2511532684
اراک39012090ک ک ک سایر:2250032625
ارومیه24022000سیگار حاوی توتون433632500
غرب تهران12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده390032487
سهلان41022900پوست خام حیوانات از نوع گوسفند یا بره محفوظ شده به نحوه دیگر ولی دباغی نشده بدون پشم بجز اسید شویی شده (پیکله)
1500032412
زنجان73079900لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 2160332404
فرودگاه شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2400032400
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2400032400
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1078632358
منطقه ویژه اقتصادی شیراز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2393332310
قزوین27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 4968032292
تبریز68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 11270432260
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
7107032200
تبریز28470000پرا کسید هیدروژن (آب اکسیژنه ) حتی جامد شده با اوره8937532175
تبریز11090000گلوتن گندم حتی خشک کرده2400032160
زنجان08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2000032000
مراغه08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2000032000
ارومیه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2000032000
ارومیه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )2000032000
ارومیه39201040صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه ا ز موا د پلاستیکی چاپ نشده2304831997
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
11820931917
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 7733031905
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 8437031792
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
7031531709
بازرگان23024000 سبوس ، فضولاتو سایر آخال از سایر غلات _x000D_
4645131680
اراک70193200ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه 1584031680
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893214319931611
اصفهان40022000کائوچوی بوتادین (BR)1995031556
ساری39023020کوپلیمر های پرو پیلن گریدفیلم2250031500
ساری39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 2250031500
ساری39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 2250031500
ساری39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 2250031500
بازرگان39012040ک ک ک گرید بادی:1570031400
تبریز28281000هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت های کلسیم3136031360
تبریز70200099سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 7112631322
تبریز73269090سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر2008031320
تبریز08140000پوست مرکبات یا پوست خربزه , تازه , یخ زده , خشک کرده ... غیره1360931300
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2086031290
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات25031250
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس1894031250
سهلان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی4805531237
بازرگان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2311331202
غرب تهران72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم2400031200
سهلان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
6155631150
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 3452031068
پتروشیمی بندرامام خمینی39012090ک ک ک سایر:2380031049
غرب تهران84811010رگلاتور مخصوص سیلندر گاز مایع443331031
قزوین27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
4771031012
سهلان54076100سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی ا سترغیر تکستوره . 565931011
اصفهان72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم2385531011
غرب تهران39069010پلیمرهای اکریلیک به صورت موا د ا فزودنی رنگ50031000
بازرگان68029190سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده6733030899
زنجان48052410تست لاین تولید شده ا زحدا قل 20%خمیربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداکثر 150گرم 6708130857
جلفا38140000حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
6166630833
ارومیه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )1925030800
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی12319030798
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1021130633
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 5104030624
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 4785230363
غرب تهران51099000نخ, دا را ی کمترا ز85 درصدپشم یاموی نرم (کرک )حیوا ن, آماده شده برا ی خرده فروشی.505030300
غرب تهران41022100پوست خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده2300030120
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
9732830000
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
9158030000
بازرگان23099030افزودنی های خوراک اماده دام وطیور9329430000
خوی25010030نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )75000030000
مهران39012029پلی ا تیلن گریدفیلم به صورت غیرپودرباوزن مخصوص 94% یا بیشتر3000030000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات24030000
تبریز28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد8075029878
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه39211390سایرصفحه هاوورقه هاوا زپلی ا ورتان های اسفنجی بجزساندویج سقف کاذب خودروبدون لایه فلزی995029850
غرب تهران28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد6900029820
بجنورد29336100ملامین_x000D_
2400029760
اراک39012030ک ک ک گرید تزریقی:2250029700
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات210029698
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024700سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر 50 دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1913529659
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2280629648
تبریز70134190ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی .1975029625
قزوین27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی4554029597
منطقه ویژه اقتصادی یزد54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1908129576
غرب تهران39011050ک ک ک گرید بادی:2464029568
اصفهان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
11540029549
زنجان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2272029536
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم26763029439
اصفهان39206200صفحه, ورق, ...ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر2227829434
تبریز73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2446029352
زاهدان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2255829325
ارومیه68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
9480029320
غرب تهران41039000ک سایر2480029280
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 4867529205
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049900فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 3304910088229157
تبریز54034900سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس970029100
بجنورد29336100ملامین_x000D_
2400029040
غرب تهران39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای دیگر;به ا شکال ا بتدا ئی1534529011
غرب تهران39202020پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ نشده_x000D_
Bi oriented poly prolylene
1501628910
مشهد09102090زعفران به صورت فله
1928860
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر4803028818
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر14407828816
منطقه ویژه نوشهر39031110پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 2200028811
سهلان39011030ک ک ک گرید فیلم2400028800
قم39049000پلیمرهای سایر ا ولفین های هالوژنه که در جای دیگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئی2400028800
غرب تهران39039000پلیمرهای ا ستیرن که درجای دیگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئی2396528758
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 4786028716
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند2490028635
یزد39012019سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع پودری2501028625
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2200028600
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب953028590
ساوه70052940سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مسلخ نشده غیرمذکور باضخامت بیشترا ز 4.5 میلیمتر14293028586
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2190028574
بازرگان84132000- تلمبه های دستی، غیر از آنهایی که مشمول شماره های فرعی 841311 یا 841319 می شوند.952028560
بازرگان44111299سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از 5 میلیمتر2400028416
تبریز74111010ک ک ک لولهکهای مسی آجدار از داخل64828340
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85144000سایر دستگاه ها برای عمل اوردن مواد با گرما به وسیله القا یا از دست دادن دی الکتریک 66028308
قزوین39011099سایرپلی ا تلین با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری غیرمذکور در جای دیگر6010028261
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2091928240
جلفا27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری5994028172
ساوه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر14069028138
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان937928137
اصفهان39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل2250028125
شهرکرد54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس1900028120
تبریز27011900سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد112400028100
بازرگان68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده7058928005
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر4667528005
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
9600028000
یزد48051290کاغذ فلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin)7043527972
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر4653527921
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240102536027896
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84382000ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات110027870
تبریز08071900خربزه وهمانند
5570727854
اراک40022000کائوچوی بوتادین (BR)2142027846
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی57011090سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 74027820
اصفهان40022000کائوچوی بوتادین (BR)2100027819
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84521000چرخ دوزندگی از نوع خانگی80027816
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر4629327775
بازرگان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 1850027750
جلفا72022110فروسیلیسیوم دا را ی بیش ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد وزنی سیلیسیوم2496227708
غرب تهران85321000خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )142127672
بازرگان96032900--فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص790427664
غرب تهران87082910اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی276627656
اراک29153900سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)4032027620
یزد39012059کامپاندپلی ا تیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94%یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل2400027600
ارومیه20091900سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند2123027599
بازرگان68029990سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده11020027552
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 9358527511
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات22027500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات22027500
قزوین39239090سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010
908027413
غرب تهران40059100کائوچوی مخلوط شده, ولکانیزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار3883227372
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 4561027366
غرب تهران25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم26600027348
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر4555027330
سهلان39023099سایر کوپلیمر های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور 2200027324
ساوه28491000کربورهای کلسیم با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص4200027300
غرب تهران87089110رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی سوا ری ، سوا ری کار،وا نت و ترا کتور کشاورزی247627237
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان39202090صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده 2722127221
بازرگان25151190ک کک ک مرمر?ت19740027180
خرم آباد68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
4877127171
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 7059027162
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
2024027122
سهلان73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2258927107
سهلان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 6615627078
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84811010رگلاتور مخصوص سیلندر گاز مایع386527055
پتروشیمی بندرامام خمینی29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
4000027040
تبریز84796090سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 847960101351227024
ساری25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم12000027000
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل67527000
تبریز28281000هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت های کلسیم2700027000
اصفهان38123960ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون1500027000
اصفهان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 6700026963
ساوه70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2246826961
سهلان73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2243826926
قزوین70109020شیشه شربت (گرید دارویی)8975026925
زنجان08105000کیوی، تازه6698026792
خرم آباد68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
7147926790
اراک29153900سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)4320026784
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2052726685
یزد12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده300026550
غرب تهران62033900ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر89126523
ساوه70134990سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد .2206926482
تبریز70200099سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 1764026460
ساوه70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2200826409
قزوین34021120 سدیم لوریل اتر سولفات_x000D_
1760026400
تبریز39241090لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجزظروف ملامین880026400
بازرگان32100000سایر رنگکها (Paints) و ورنیکها (از جمله لعابکها، لاککها و آب رنگکها)؛ پیگمانکهایی که با آب مصرف میکشود از انواعی که برای پرداخت چرم به کار میکرود._x000D_
4488026389
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر15000026265
بازرگان61161000دستکش ، دستکش انگشتی ونیم دستکش های کشباف یاقلاب باف آغشته, ا ندوده یاپوشانده باموا دپلاستیک یاکائوچو.1050026250
قزوین70109020شیشه شربت (گرید دارویی)8730026190
غرب تهران27132000قیرنفت8717026151
قزوین82019000دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری. 2178026136
بازرگان82141090سایر مصنوعات چاقو سازی به غیر از مدادتراش وتیغه آن2611026100
غرب تهران87082910اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی313926087
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان869526085
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر15019026059
چوئبده08071100هندوا نه , تازه9608926034
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2000026000
قزوین38109010فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 2280025992
اصفهان28365000کربنات کلسیم
4800025965
ساوه27101940روغن پایه معدنی8641025923
غرب تهران76129020 قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی_x000D_
373525920
قم39031910پلی استیرن غیرقابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General2250025875
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011039پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری2200025850
سهلان34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )2218025840
تبریز84796010کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (M.F.C)2555025806
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:2400025680
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
9488025617
اصفهان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 2529025589
سهلان27101940روغن پایه معدنی8525025575
ساوه70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2127025524
تبریز08062070کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )1500025500
ساوه70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2124025488
تبریز08071900خربزه وهمانند
5095825479
ارومیه11081100نشاسته گندم4800025440
ارومیه11081100نشاسته گندم4800025440
اراک39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله2250025425
بازرگان27101940روغن پایه معدنی6328025420
خوی25152000 سنگکهای اکوسین و سایر سنگکهای آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)_x000D_
10151525378
سهلان73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2223725336
تبریز70200099سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 4216025296
ارومیه44079900سایرچوبهای ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده, به ضخامت بیش ا زmm6... غیرمذکور 842525275
مهران39012090ک ک ک سایر:3406425261
زنجان39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن3719225254
اراک29053900دی ئول ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول2400025200
اراک29053900دی ئول ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول2400025200
غرب تهران41062100ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)1645025200
سهلان08105000کیوی، تازه4577925178
شهید باهنر08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2098025176
قزوین38109010فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 2200025080
قزوین38109010فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 2200025080
بازرگان27101920گریس2313425022
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39011030ک ک ک گرید فیلم2200025014
تبریز28281000هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت های کلسیم2500025000
غرب تهران70134119سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر .3750025000
اصفهان11010000آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin )10000024989
بازرگان12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده300024960
بازرگان84199030اجزاء و قطعات و پره جهت پکیج دو منظوره ( گرمایشی و بهداشتی )1220024900
بناب08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2263024893
سهلان39012020ک ک ک گرید فیلم:2400024840
ساوه38190090سایرمایعات آماده شده برا ی ا دوا ت هیدرولیکی ا نتقال نیرودا را ی 70%وزنی کمترروغنهای نفتی غیر مذکور درجای دیگر 8272024815
تبریز73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2480124801
قزوین82019000دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری. 2067024795
تبریز08105000کیوی، تازه4505524780
مهران39012010ک ک ک گرید لوله:2200024772
تبریز70031290سایرورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر11221524686
قزوین54023300نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس1588724624
قزوین39269060پریفرم (PET)1448124618
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی9815024538
غرب تهران34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )2452524525
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 6823024517
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی9800024500
آستارا08105000کیوی، تازه4452024486
بازرگان27101940روغن پایه معدنی6121624486
بازرگان39012090ک ک ک سایر:2400024480
تبریز73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2443024430
زاهدان31051010کود NPKدربسته های کمتراز10کیلوگرم 1100024429
سهلان25070010کائولن58099324401
تبریز28470000پرا کسید هیدروژن (آب اکسیژنه ) حتی جامد شده با اوره6770024372
منطقه ویژه اقتصادی شیراز32074010 فریتکهای شیشهکای_x000D_
4593624288
غرب تهران34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )2427024270
زنجان48041100کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل رول یاورق4411324262
یزد40030000کائوچوی دوباره ا حیاءشده به ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا ر4357624228
زنجان08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 1862424211
یزد40030000کائوچوی دوباره ا حیاءشده به ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا ر4347024170
غرب تهران34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )3400024140
غرب تهران87089110رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی سوا ری ، سوا ری کار،وا نت و ترا کتور کشاورزی241424136
سهلان41062200چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغی شده یاتازه دباغی شده 92024111
اراک29053900دی ئول ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول2294024087
تبریز73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2407024070
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند2090024035
قزوین34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )2400224002
تبریز08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )1500024000
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 2000024000
شهرکرد23099020افزودنی های خوراک ابزیان2400024000
شهرکرد23099020افزودنی های خوراک ابزیان2400024000
غرب تهران34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )2400024000
سهلان39012049سایرپلی ا تیلن گریدبادی با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع پودری2200023907
بازرگان73083090سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور948023750
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان790623718
اراک29053900دی ئول ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول2256023688
کرمانشاه27150090سایرمخلوطهای قیری برا ساس آسفالت طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت قطرا ن معدنی4551023665
بازرگان38012000 گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال_x000D_
6216023620
یزد69072200ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد21335023592
غرب تهران34042090سایر موم های مصنوعی وموم های ا ماده غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول )2358523585
منطقه ویژه پیام39235000سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی1571723576
سمنان27132000قیرنفت11220023562
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 4706023550
اصفهان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 2493023514
بازرگان68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)4602023500
پتروشیمی بندرامام خمینی40021900سایر استیون بوتادین کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 1134023485
غرب تهران84169000اجزاء و قطعات مشعلکهای کوره برای سوخت مایع، سوخت جامدک، گردشده یا گاز؛ سوخت رسانهکهای مکانیکی (پیشککورهکها) و همچنین شبکهکهای مکانیکی، تخلیه کنندهکهای مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها
279523478
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
1936023426
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
5102823400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85291020آنتن تلسکوپی 200023400
تبریز73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 2319123191
غرب تهران84169000اجزاء و قطعات مشعلکهای کوره برای سوخت مایع، سوخت جامدک، گردشده یا گاز؛ سوخت رسانهکهای مکانیکی (پیشککورهکها) و همچنین شبکهکهای مکانیکی، تخلیه کنندهکهای مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها
276023184
تبریز08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 4626323131
بازرگان07132090ک ک ک سایر سبزیجات غلافدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه 2310023100
کرمان57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
253923077
بازرگان39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت1150023000
ساوه39171000 رودهکهای مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی_x000D_
279322994
پتروشیمی بندرامام خمینی28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد9500022970
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 11459022918
غرب تهران56031400سایر پارچه های نبافته حتی آغشته ، اندوده به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته های سنتیک یا مصنوعی1144822895
ارومیه20098990 کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی)2081022891
تبریز68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
7043422810
پرویزخان69074090ک ک ک سا?ر9463222700
مشهد11081900سایر نشاسته و فکول ها ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند4800022656
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
1936022651
ساوه39171000 رودهکهای مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی_x000D_
283022644
تبریز41071200چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن335022631
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
7822022627
سهلان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2256722567
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 6973322559
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات18022490
اصفهان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی2373222462
تبریز08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 4057122370
غرب تهران87082910اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی223422335
بازرگان08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 2231022310
ارومیه84339000ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی بردا شت جورکردن ،درجه بندی کردن ،یاکوبیدن محصولات کشاورزی 2372622304
تبریز87087021ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی465522277
غرب تهران83021090ک ک ک سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC701622192
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:7018722182
کرمان55034000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 1008022176
بازرگان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2217322173
رازی27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین2040022080
بازرگان70200099سایر اشیاء از شیشه غیر از صنایع دستی ،غیر مذکور درجای دیگر 1470022050
بازرگان54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1836322036
بناب08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2000022000
بناب08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
2000022000
تبریز28281000هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت های کلسیم2200022000
تبریز28281000هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت های کلسیم2200022000
تبریز84623900ماشین های قیچی کردن (ا زجمله پرس ها),که درجای دیگرمذکورنباشد550022000
ارومیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
879621990
بجنورد72269900محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 3660021960
اصفهان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد7200021888
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 6919021873
غرب تهران27121090سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله کابل1960021560
سهلان84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 280021560
تبریز84182900یخچالهای خانگی غیر از تراکمی343021550
غرب تهران28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد7100021515
بازارچه ماهیرود27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین4773521468
بازرگان68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
4900021456
غرب تهران28301000سولفور سدیم7150021450
اراک290941002، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
2464021437
غرب تهران28301000سولفور سدیم7125021375
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد2132021320
سمنان28151200هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور)8800021296
بازرگان27101920گریس2388021079
غرب تهران41062100ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)1360021025
تبریز70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 3475021015
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
8400021000
ارومیه68101190سایربلوک و آجربرا ی ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش یالوح وهمانند3900021000
تبریز08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2200020900
غرب تهران61112000لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف قلاب باف ا زپنبه 45820858
اراک29094900سایر ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها,غیر مذکور درجای دیگر .2024020847
دوغارون27101940روغن پایه معدنی4625020812
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی30051090سایر لوا زم زخم بندی چسبنده غیرمذکور16020800
مشهد34029090سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر2080020800
ساوه70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر4622020799
قزوین70109020شیشه شربت (گرید دارویی)6931020793
اصفهان34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2500020750
تبریز41044900چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده... 350020728
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب15000020700
غرب تهران41062100ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)1150020670
اصفهان11081100نشاسته گندم4800020640
سهلان85319090اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 8531172920637
اصفهان34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2425020612
اصفهان34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2425020612
اصفهان34049000موم های مصنوعی و موم های آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول )2425020612
بازرگان08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 2060620606
تبریز14049010حنا به غیراز عصاره آن .2053420534
تبریز84742000ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 1834020522
سمنان28272000کلرورکلسیم15000020500
یزد70060090سایرشیشه های مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاری شده سوراخ شده ، لعاب یا مینا کاری شده یا بنحودیگر کارشده لیکن تاب نشده یا جور نشده با مواد دیگر بجز شیشه اپتیکی9316520496
قزوین70109020شیشه شربت (گرید دارویی)6828520485
قزوین84779000ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 680020400
تبریز68029110رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما کندکاری و حکاکی نشده5523420388
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان677720331
غرب تهران76042100پروفیل توخالی از آلیاژهای آلومینیوم. 137520245
رازی27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین1870020240
ارومیه87081010سپر واجزاء وقطعات آن برا ی سوا ری ، سوا ری کار و وا نت292320203
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر9394520193
ارومیه28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد4800020160
قزوین34021120 سدیم لوریل اتر سولفات_x000D_
1342020130
قزوین87089321ا جزا وقطعات کلاج (به جز لنت کلاچ )،برا ی سوا ری ، سوا ری کار، وا نت و ترا کتور کشاورزی200220111
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب10562020068
اردبیل84819030اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی 407020048
غرب تهران70134119سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر .1950020000
غرب تهران84741000ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد 890020000
غرب تهران28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد9600019968
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
1936019940
سهلان68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)7120019940
اهواز23099090سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور9663419865
بازرگان28141000آمونیاک بدون آ ب15000019800
تبریز85279900گیرنده های را دیوئی ,بجز آنهایی که توامان شده یانشده بادستگاه ضبط ،پخش یاتوامان شده باساعت .241019750
اصفهان38244020پلی نفتالین سولفانات2192519732
اصفهان38244020پلی نفتالین سولفانات2191519723
غرب تهران28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
2376019693
سهلان25151110ک کک ک مرمر9808019616
تبریز85319090اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 853181019577
قزوین38109010فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 2280019500
تبریز55032000ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 2437819495
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84521000چرخ دوزندگی از نوع خانگی50519465
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85176920درب باز کن تصویری ( Video door phone )45019391
بازرگان96032900--فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص969019380
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر15040819373
اصفهان27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 1939019240
سهلان87084040اجزاء وقطعات ردیف 87084020209019229
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
1200019200
ارومیه08062060ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )1200019200
قزوین82019000دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری. 1825819186
منطقه ویژه پیام08135000مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر590019175
بازرگان29053100ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول )4253519140
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی90213990سایرا عضای مصنوعی بدن غیرا ز مفصل های مصنوعی و لنزدا خل چشمی ا ز جنسPMMA 5519130
غرب تهران85321000خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )106419099
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر9542019084
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر9530019060
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
7058719058
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات140019013
غرب تهران73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1944018993
تبریز85319090اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 853178318880
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 9427018854
تبریز74112200لوله های مسی از آلیاژ های مس براساس مسنیکل (Cupronickel) یا مسنیکلروی (ورشو Nickelsilver)166218848
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر9312018800
غرب تهران50071090پارچه ها از کج ابریشم باستثنای ترمه و شعردستباف و زری دستباف4176018792
جلفا27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری3996018781
ارومیه68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 4675918760
سهلان38140000حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
4597018739
اراک29221110 منواتانول آمین_x000D_
1936018586
اراک29221190ا ملاح منوا تانول آمین1936018586
تبریز25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:9287018579
سهلان87084040اجزاء وقطعات ردیف 87084020226918542
بازرگان07132010لپه 991018532
تبریز08071100هندوا نه , تازه12354918531
بازرگان25010090سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا 9250018500
تبریز84649000سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد .750018500
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی7393018483
بازرگان87082910اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی سوا ری ، سوا ری کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزی450018466
مراغه70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر9209018418
اردبیل95066210توپ فوتبال , بسکتبال , وا لیبال, هندبال699418405
خوی08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2302018400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85176910پیجر48418400
تبریز68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)4747018369
تبریز70052190سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلا درتوده رنگ شده غیر مذکور درجای دیگر 9182018364
غرب تهران70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا2295418363
غرب تهران87089329اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزردیف شماره 870893212203018339
ساوه70052920سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح نشده غیرمذکورباضخامت بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر9158018316
منطقه ویژه پیام39239090سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010
1215018315
غرب تهران70134119سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر .1827018270
غرب تهران39229000مخزن آب, سیفون و لوا زم بهدا شتی همانند,که درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی608018240
سهلان74111090سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 198418240
ارومیه68029390سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده4664018200
غرب تهران08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک110018150
سهلان25151110ک کک ک مرمر10791018143
تبریز08062070کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )800018080
تبریز08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
1807518075
اراک29094400سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول_x000D_
1760018041
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 4328018024
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی01061290سایرنهنگهادولفینهاو خوکهای دریایی;گاوا بی وگاودریایی بجزبرا ی تحقیقات پزشکی50018000
ساری25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم4800018000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز39092010پودرقالبگیری ازرزینهای ملامینیک 1000018000
ساری25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم7200017880
ساری25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم7200017880
تبریز25151110ک کک ک مرمر8927017854
غرب تهران35069100چسبانندهکها براساس پلیمرهای مشمول شماره_x000B_ 0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو_x000D_
612017820
جلفا27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی2374217807
ارومیه08071100هندوا نه , تازه10472917787
بندر امام خمینی28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد4800017760
ارومیه68101190سایربلوک و آجربرا ی ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش یالوح وهمانند1850017760
ارومیه68129300مفصلکبندی (Jointing) الیاف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشکال ورق یا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز یابراساس پنبه نسوز غیرازپنبه نسوز کروسیدولیت
1878017760
غرب تهران28301000سولفور سدیم5825017675
غرب تهران56031290سایر بغیر از پارچه های نبافته spunlace که از طریق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الی 120 سانتی متر ووزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 390117665
تبریز08055000لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 2943017658
سهلان73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1577517640
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2200017600
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2200017600
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2200017600
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 2200017600
ساوه27101910روغن موتور4400017600
ساوه27101910روغن موتور4400017600
غرب تهران90248000ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری, کشش پذیری یاسایرخوا ص مکانیکی موادغیر فلزی 70017600
زنجان08041090سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده 1812517582
پتروشیمی بندرامام خمینی28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد4750017575
ارومیه08041030خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 1301517570
ساوه27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری4382017528
غرب تهران70134119سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر .1750017500
تبریز96032900--فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص1750017500
ساوه27101910روغن موتور4369017476
ساوه27079900روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر .4368217472
پتروشیمی بندرامام خمینی40022000کائوچوی بوتادین (BR)1008017430
کرمانشاه27149000قیرو آسفالت, طبیعی, آسفالت های طبیعی وسنگ های آسفالت دا ر طبیعی6970017425
تبریز25151110ک کک ک مرمر4356017424
قزوین39229000مخزن آب, سیفون و لوا زم بهدا شتی همانند,که درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی580017400
تبریز68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)4682417357
تبریز41041900چرم وپوست دباغی شده ?ا تازه ازدباغ? درآمده ول? هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنا? کامل دانه دانه، لا?ه لا?ه بر?ده نشده ازح?وانات ازنوع گاو(همچن?ن بوفالو)?اح?وانات ازنوع اسب موکنده 60017335
بازرگان08105000کیوی، تازه4333017331
یزد70060090سایرشیشه های مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاری شده سوراخ شده ، لعاب یا مینا کاری شده یا بنحودیگر کارشده لیکن تاب نشده یا جور نشده با مواد دیگر بجز شیشه اپتیکی4651517301
شهیدرجایی68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
4049017285
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات127217285
ساری25292100ا سپات فلوئور دا را ی 97% وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم9600017280
غرب تهران28309090سایر سولفورها غیر از سولفور سدیم وسولفور باریم ؛ پلی سولفورها ؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص5400017280
اراک70193200ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه 720017280
اراک70193200ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه 720017280
سهلان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
4644017267
بازرگان84199030اجزاء و قطعات و پره جهت پکیج دو منظوره ( گرمایشی و بهداشتی )1124117262
بازرگان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
5233517234
تبریز68029110رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما کندکاری و حکاکی نشده2422017120
قزوین38109010فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 1500017100
غرب تهران73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1944017021
شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
شهیدرجایی29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29336910 هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
2000017000
ساوه39171000 رودهکهای مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفتکشده یا از مواد پلاستیکی سلولزی_x000D_
211916959
غرب تهران25181000دولومی تکلیس یاتفته نشده14130016957
مشهد72131090سایرمیله های گرم نورد شده بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده دا را ی دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 4838016934
بازرگان44119490سایرتخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی نه بیش از 5/0گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 1690016900
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی41139000چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات13516875
بازرگان27101990سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری4214716858
تبریز84413000ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری )210716856
ارومیه84339000ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی بردا شت جورکردن ،درجه بندی کردن ،یاکوبیدن محصولات کشاورزی 985016850
ارومیه28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد4800016800
غرب تهران39229000مخزن آب, سیفون و لوا زم بهدا شتی همانند,که درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی560016800
غرب تهران70134119سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر .2693316794
بازرگان68101920 سایراشیاء ساخته شده ازسیمان... به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش 1950016773
سهلان25151100ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده8372016744
تبریز07132010لپه 895316742
اصفهان85369030ترمینال ریلی185916731
ارومیه08041040خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2090016720
سهلان84742000ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 1209716700
اصفهان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان555116653
بازرگان85423900سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .1660016600
غرب تهران84361000ماشین آلات ودستگاههای تهیه علیق یانوا له برا ی حیوا نات140016598
رازی27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین1530016560
بازرگان27101940روغن پایه معدنی4021016525
بازرگان39159000آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول در جای دیگر1652016520
اصفهان11081100نشاسته گندم3840016512
غرب تهران57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
105016500
اصفهان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
2350016445
رازی08105000کیوی، تازه1932016422
تبریز27129090سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 2151416351
سهلان72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد4664016324
بازرگان25151100ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده4663016321
غرب تهران41044100ک ک کامل دانهکدانه، لایهکلایه بریده نشده؛ لایهکهای دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 75016320
بازرگان39031190سایرپلی ا ستیرن به ا شکال ا بتدا یی قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش2228016247
خرم آباد68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
4586116239
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس )39012090ک ک ک سایر:4537016197
قزوین85389090ا جزا وقطعات دستگاههای شماره 8537 بجز موا رد مذکور27016190
بازرگان91039000ساعتهای دیواری, رومیزی وهماننددارای محرک ساعت مچی ،جیبی وهمانندغیربرقی.560016128
سهلان74112200لوله های مسی از آلیاژ های مس براساس مسنیکل (Cupronickel) یا مسنیکلروی (ورشو Nickelsilver)160116069
خوی25010030نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )40000016000
بازرگان70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا1600016000
بازرگان72052900پودرا زچدن خام, چدن ا شپیگل, آهن یافولاد غیر ممزوج 1600016000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85176920درب باز کن تصویری ( Video door phone )38116000
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب530015900
غرب تهران32029000سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی2138015870
منطقه ویژه پیام21042000 فرآوردهکهای غذایی کمرکب (Composite)،ک هموژنیزه _x000D_
792015840
تبریز39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی1580015800
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب526515795
ارومیه09109190سایرا دویه جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و91091902190015768
بازرگان08041020خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 2217615743
غرب تهران84169000اجزاء و قطعات مشعلکهای کوره برای سوخت مایع، سوخت جامدک، گردشده یا گاز؛ سوخت رسانهکهای مکانیکی (پیشککورهکها) و همچنین شبکهکهای مکانیکی، تخلیه کنندهکهای مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها
187415742
تبریز08041020خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 2240015680
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر12158015625
سهلان39204310نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبی ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر249315612
سهلان73023000سوزن ریل تقاطعی ،میله سوزنبانی وسایرقطعات تقاطعی راه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد.1046015600
غرب تهران73219090اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ;آهن یاازفولاد .661415600
بازرگان68029190سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده6820015594
مشهد09024010 چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی _x000D_
1557015564
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب516515495
بازرگان85423900سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .1545015450
تبریز68029110رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما کندکاری و حکاکی نشده4664515439
تبریز08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 2584715398
بازرگان09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240101536015392
غرب تهران48101300کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 4806015380
بازرگان27101950روغن صنعتی4367215335
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:8440015270
تبریز87087021ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی265815253
زنجان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 4548015213
قزوین34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی _x000D_
2016015120
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 2376115075
اصفهان48052490مقوا ی تست لاینر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 1500015000
قزوین70182010دا نه های ریزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز یک میلیمتربیشترنباشد جهت ا یمنی جاده ها5000015000
قزوین70182010دا نه های ریزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز یک میلیمتربیشترنباشد جهت ا یمنی جاده ها5000015000
قزوین70182010دا نه های ریزکروی ا زشیشه که قطرا ن ا ز یک میلیمتربیشترنباشد جهت ا یمنی جاده ها5000015000
بازرگان82042000آچاربکس، حتی دارای دسته150015000
بازرگان84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 530015000
بازرگان84388000ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر1000015000
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان84440000ماشینکهای اکسترودینگ (Extruding)، کشش (Drawing)، تکسچرینگ (Texturing) یا برش مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی._x000D_
1600015000
غرب تهران84818040شیرمخصوص بخاری گازی80215000
سهلان27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
2305514985
ارومیه08105000کیوی، تازه3743914975
سهلان28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
1892014947
سهلان28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
1892014947
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 2374014937
تبریز68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)4817014908
زنجان28301000سولفور سدیم2484014904
غرب تهران57029200کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف
102614900
اصفهان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
4750014892
تبریز41044900چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده... 2480014880
جلفا72024190فروکروم دا را ی بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم2472414835
اصفهان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد4875014820
سهلان27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
2279014813
تجاری مهراباد39235000سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی986014784
ساوه70049020ورق شیشه ا ی غیرمذکور باضخامتهای 2.5 میلیمتر وکمترا زآن6701014741
قزوین39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن2170614738
غرب تهران39249000لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی980014700
سهلان84484900سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن )245014700
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد4802014694
رازی27101290 سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین1340014680
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84521000چرخ دوزندگی از نوع خانگی40014680
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب489014670
منطقه آزاد حسن رود27101940روغن پایه معدنی2285014624
تبریز68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
4744014620
تبریز08071900خربزه وهمانند
2922614613
غرب تهران87120000دوچرخه و سایرچرخهای پائی (ا زجمله سه چرخه های حمل و نقل کالا) بدون موتور74014589
بازرگان08105000کیوی، تازه5481414588
قزوین27129010 پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
2242014573
زنجان28301000سولفور سدیم2422014532
سهلان84224000ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها غیرمذکوردرجای دیگر60014500
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر7238714478
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب482514475
سهلان27129020 اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
2411514469
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240101314014454
قزوین70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر7201214401
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 1200014400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84818040شیرمخصوص بخاری گازی84514400
قزوین70051090شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر7190114380
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند1250014375
غرب تهران48101300کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 4864014349
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 7172014344
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر2383514301
زنجان11063000آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 82200014300
قزوین70051030شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر7143214287
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240101296014256
غرب تهران28301000سولفور سدیم4750014250
ارومیه68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
7300014220
سمنان27132000قیرنفت8952014113
خوی08071100هندوا نه , تازه9402514105
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 7025014050
ساوه27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی2020914048
منطقه ویژه پیام39239090سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010
935014040
قزوین39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن2066014028
یزد70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 2210114025
بازرگان23099030افزودنی های خوراک اماده دام وطیور4780014000
خوی25010030نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )35000014000
غرب تهران68071010اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و...)2000014000
بازرگان70139990سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا700014000
تبریز84849020مجموعه یاجورشده هایی ازدرزگیرها واشرهای همانند باترکیبات مختلف ،مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ، ماشین آلات را هسازی وکشاورزی140014000
ساوه70072900شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 2306013937
بازرگان06031100گل های سرخ (Rosos)192013914
منطقه ازاد بندر انزلی09024090چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 090240101260013860
مشهد08109020زرشک تازه 300013800
تبریز13021900سایر شیره ها و عصاره های نباتی ,که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند1200013800
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 460013800
سهلان39012019سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع پودری3872013745
ساوه27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی2114013741
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر2288013728
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85176920درب باز کن تصویری ( Video door phone )16013692
ساوه38012000 گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال_x000D_
4560013680
تبریز41044900چرم و پوست دیاغی شده بصورت خشک (crust)ا زحیوا نات نوع گاویاا سب موکنده... 2280013680
غرب تهران68071010اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و...)1950013650
غرب تهران68071010اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و...)1950013650
غرب تهران84073490سایرموتورپیستونی تناوبی باظرفیت سیلندر بیش ا ز1000CCبرای وسایل نقلیه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز125013605
تبریز70071190شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی نصب در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر2265013590
تبریز85319090اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 853127513555
قزوین82019000دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری. 434013544
بازرگان39201090صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده 2400013505
منطقه آزاد حسن رود27101940روغن پایه معدنی2210013481
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب448513455
غرب تهران85321000خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )80013449
اصفهان27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی2064013416
منطقه ویژه پیام39239090سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010
890013409
اراک90183110انواع سرنگ های انسولین، بدون سوزن با کاربرد اختصاصی310013388
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب446013380
قزوین84198100دستگاههای غیرخانگی,برا ی تهیه کردن نوشیدنیهای گرم ،پختن یاگرم کردن غذا73213374
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات97013361
بازرگان85423900سایر مدارهای مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلی فایر ها و پردازشگرها وکنترل کننده ها .1336013360
غرب تهران39219099سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 1908013356
غرب تهران73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1620013284
تبریز87084040اجزاء وقطعات ردیف 87084020132013261
زنجان48041100کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل رول یاورق2406213234
اراک29053100ا تیلن گلیکول (ا تان دی ئول )1936013203
منطقه ویژه اقتصادی شیراز29126000پارا فرمالدئید2400013200
بازرگان69091990اشیاءسرامیکی برای مصرف آزمایشگاهی باستثنای چینی واشیایی که سختی آنهادرمقیاس موهس (mohs)کمتراز9باشد 600013200
زنجان39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن2110013124
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات97013118
قزوین70109020شیشه شربت (گرید دارویی)4371013113
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات97013089
غرب تهران30049090 سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند215613088
تبریز84796090سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010653413068
بازرگان68029290سایر سنگهای آهکی غیراز رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اماکنده کاری وحکاکی نشده2330013054
غرب تهران12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده501613042
ساوه27101940روغن پایه معدنی4329012987
قزوین28391910سیلیکات سدیم جامد7215012986
تبریز23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
4786012922
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر1800012908
اصفهان29153100استات اتیل_x000D_
2220012875
اصفهان23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفکداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات_x000D_
4750012825
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 2000012800
تبریز20079990مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه 2000012800
سمنان40021100لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 640012800
ساوه27101940روغن پایه معدنی4255012765
زنجان39151000آخال, دم قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای ا تیلن1880012765
بازرگان23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربیکهای حیوانی_x000D_
4725012757
غرب تهران83024110یراق ها،اتصالات واشیاء همانند برای دروپنجره دوجدارهupvc298112728
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان39202090صفحه ها ورق ها ورقه های نازک غیرمذکورا ز پلیمرهای پروپیلن غیرا سفنجی مستحکم نشده 1271812718
منطقه ویژه پیام39239090سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بستهکبندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوشکها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010
843012674
ساوه38012000 گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال_x000D_
4211212632
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه39211390سایرصفحه هاوورقه هاوا زپلی ا ورتان های اسفنجی بجزساندویج سقف کاذب خودروبدون لایه فلزی420012600
تبریز08105000کیوی، تازه2286012573
بازرگان06049000 شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر154712544
ارومیه08071900خربزه وهمانند
3580012530
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85176910پیجر49012500
قم14049090سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .1001512495
ارومیه20091900سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند961212495
ارومیه20091900سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند961212495
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:6904012493
فرودگاه اصفهان09102090زعفران به صورت فله
812480
بازرگان12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده150012480
ارومیه28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد2375012469
اصفهان39206200صفحه, ورق, ...ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر890512466
قزوین28112200دی ا کسید سیلیسیم144012458
سهلان84139100ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات97012415
تبریز85319090اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 853162112409
غرب تهران85321000خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت )73612391
غرب تهران63109000کهنه پاره هاوضایعات نو,آخال ریسمان وطناب وکابل و اشیاء مستعمل از ریسمان, طناب وکابل از مواد نسجی غیرازجورشده4418012370
سهلان38231900ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر9838012338
بازرگان72142000میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد2306012337
بازرگان27011110آنترا سیت؛حاوی ماده فرا ر12333012333
تبریز87087021ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی326312309
پرویزخان69074090ک ک ک سا?ر4500012303
سهلان27101940روغن پایه معدنی4097012291
اصفهان84553000غلتک های ماشین های نورد1228012280
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب409012270
خوی39204340فیلم ا سترچ ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر500012250
اراک29153900سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso)2142012209
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان72131090سایرمیله های گرم نورد شده بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده دا را ی دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 2347012204
غرب تهران73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1296012196
یزد40030000کائوچوی دوباره ا حیاءشده به ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا ر2181812131
سهلان25151110ک کک ک مرمر7235012125
تبریز39269099سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت404012120
سهلان25070010کائولن28842412113
ساوه27122090سایرموم پارا فین هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگرید دا رویی1861012096
سهلان72111910محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده با ضخامت کمترا ز5/0میلیمتر وپهنای کمتراز 600میلی متر 830912084
سهلان27101940روغن پایه معدنی4016512050
زنجان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:4818012045
سمنان44152000پالت های ساده, صندوقی و سایرتخته های بارگیری از چوب, حلقه های اتصالی پالت ا ز چوب401012030
خوی25010030نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل خالص شده )30000012000
بازرگان84659900ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره 160012000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84818040شیرمخصوص بخاری گازی69012000
تبریز17049000شیرینی (همچنین شکلات سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای دیگری مذکور نباشد399611988
تبریز27011190سایرآنترا سیت ها بدون ماده فرا ر23973011986
سهلان73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 996011952
خوی25152000 سنگکهای اکوسین و سایر سنگکهای آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)_x000D_
4765011913
سهلان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:5679611873
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی84433900ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس ،غیرقابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه 29011842
غرب تهران41051000پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفندیابره 445011840
بازرگان68029290سایر سنگهای آهکی غیراز رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اماکنده کاری وحکاکی نشده2140311767
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 5882311764
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه08134000سا?ر م?وه ها خشک کرده
301911736
بازرگان08071900خربزه وهمانند
3334311670
آستارا08105000کیوی، تازه2120011660
تبریز68029190سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده4613611654
ارومیه68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
4970011640
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه20019000سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی)645911626
بازرگان28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد2372611626
یزد69072200ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد9584511590
تبریز27132000قیرنفت7238011581
تبریز68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
3000011468
ارومیه39202010پلیمرهای پروپیلن BOPP---چاپ شده_x000D_
Bi oriented poly prolylene_x000D_
380611418
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85098090سایرلوازم خانگی الکترونیکی بجز دستگاه بخور التراسونیک 57011400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی85098090سایرلوازم خانگی الکترونیکی بجز دستگاه بخور التراسونیک 57011400
غرب تهران56031400سایر پارچه های نبافته حتی آغشته ، اندوده به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته های سنتیک یا مصنوعی569111384
تبریز41071200چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن230011376
تبریز44029000سایر زغالهای چوب حتی بهم فشرده .1950011310
غرب تهران56031400سایر پارچه های نبافته حتی آغشته ، اندوده به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته های سنتیک یا مصنوعی565111301
غرب تهران90248000ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری, کشش پذیری یاسایرخوا ص مکانیکی موادغیر فلزی 40011300
زنجان48051210کاغذ تفلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا قل 50%خمیربکر(Virgin Polp)2445211248
تبریز08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 1983911194
سهلان38140000حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
2257011138
بازرگان68022300سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 4150011120
تبریز87082990سایرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری ،سوا ری کار،وا نت وترا کتور کشاورزی 885111090
سهلان87084040اجزاء وقطعات ردیف 87084020156011061
غرب تهران56031400سایر پارچه های نبافته حتی آغشته ، اندوده به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته های سنتیک یا مصنوعی612311019
قزوین40022000کائوچوی بوتادین (BR)500011018
شهید باهنر25010090سایر نمکهاوکلرورسدیم خالص غیرمذکورباآب دریا 9600011010
تبریز08062030کشمش ت?زاب? ب? دانه
1000011000
شیراز29126000پارا فرمالدئید2000011000
فرودگاه شیراز29126000پارا فرمالدئید2000011000
پتروشیمی بندرامام خمینی29173600کاسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
11000011000
بازرگان35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد_x000D_
55011000
بازرگان82032000مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهای همانند.150011000
بازرگان68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)4460010975
ارومیه08041050خرماشاهانی تازه یاخشک کرده 2187910939
بازرگان27101920گریس1392010919
ارومیه92060000آلات موسیقی ضربی(مثلا طبل ودهل, کسیلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس )162610880
غرب تهران56031400سایر پارچه های نبافته حتی آغشته ، اندوده به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته های سنتیک یا مصنوعی541210825
اصفهان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
8400010819
غرب تهران48149000کاغذدیوا ری وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر1200010800
یزد14049010حنا به غیراز عصاره آن .2160010798
تبریز70032000ورق های شیشه ریختگی یاتخت شده کارنشده مسلح شده باسیم 2307010793
تبریز70060090سایرشیشه های مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاری شده سوراخ شده ، لعاب یا مینا کاری شده یا بنحودیگر کارشده لیکن تاب نشده یا جور نشده با مواد دیگر بجز شیشه اپتیکی4901510783
اصفهان27132000قیرنفت6720010752
تبریز07114000خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت596410735
شهیدرجایی68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
2252010715
تبریز08071900خربزه وهمانند
2141710708
ارومیه73259900مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 655110701
بازرگان25151200ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:6240010700
تبریز84796090سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010577010689
بازرگان68029110رخام پولیش دا ده شده شکل دا ده شده یا کار شده اما کندکاری و حکاکی نشده2320010680
غرب تهران74199990مصنوعات دیگرازمس که درجای دیگر گفته نشده است 22210663
آستارا08105000کیوی، تازه1890010625
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی25151100ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده2656010624
خرم آباد68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
2393910565
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی32061910ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch)100010530
بازرگان06031100گل های سرخ (Rosos)286010520
بازرگان34029020 پاکککنندهکهای صنعتی_x000D_
4200010500
سهلان54026200نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس1498210487
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی33029010 اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی_x000D_
18010459
تبریز41071200چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن80010412
منطقه ویژه اقتصادی لرستان38244090سایرافزودنی های آماده برای سیمان ، ملاط و بتون غیر مذکوردرجای دیگر4300010320
مشهد39011040ک ک ک گرید تزریقی1711810270
زنجان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
2772910270
بازرگان68022100سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)_x000D_
8710010247
غرب تهران38130000ترکیبات و خرج برای دستگاهکهای آتشکنشانی؛ نارنجککها و بمبکهای آتشکنشانی._x000D_
2520010200
قزوین26060000سنگ آلومینیم وکنسانتره های آن2200010185
تبریز68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)2448010161
بناب72279000میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 2400910126
اصفهان29154010اس?دها? مونو - د? - ?اتر? کلرواست?ک ، املاح و استرها? آنها ؛ مونو کلرواست?ک اس?د 2250010125
ساوه70049020ورق شیشه ا ی غیرمذکور باضخامتهای 2.5 میلیمتر وکمترا زآن4596010110
ارومیه28151100هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد2400010080
قزوین54024600نخ های یک لا از پلی استرها، با الیاف حدودا جهت دارشده غیرازنخ دوخت ، آماده نشده برای خرده فروشی ، بدون تاب یا با تابی که از50 دوردرمتر بیشتر نباشد همچنین تک رشته های کمتر از 67 دسی تکس575910079
بازرگان94038900سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 1006810068
تبریز70052130شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار شده 4788010066
غرب تهران68022900سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت)93010065
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33042090سایرفرآورده های برا ی آرا یش چشم غیرا ز مغز مدا د آرا یشی21810030
بازرگان39169090--- سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد ... از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان500010000
بازرگان70131000سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد1850010000
قزوین84223000ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها250010000
بازرگان85131000چراغ برقی قابل حمل که بامنبع نیروی همراه خود کار میکند68010000
غرب تهران87032319ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 220010000
تبریز94038900سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 695010000
سهلان68021000 چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی_x000D_
245029971
سهلان41071200چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده دا نه دا ن4989960
تبریز68029310سنگ خارا (گران?ت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده
223509960
قزوین39235000سربطری ,سرپوش ,کلاهک و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی24889952
ساوه70031990سایرورقهای شیشه ریختگی یانخت شده (غیر ازاپیتکی )مسلح نشده باسیم غیرمذکور451409931
بازرگان08041060خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 220009900