آمار صادرات پسته ایران

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (قائو) بیشترین میزان صادرات پسته در ایران در سال 2007 به میزان 193350 تن ، سال 2003 به میزان 184946 تن و سال 2010 به میزان 153259 تن بوده است. ( 2003 دوره دولت خاتمی ، 2007 و 2010 دوره احمدی نژاد )

آمار نشان می دهد که روند صادرات پسته ایران در زمان دولت روحانی نزولی بوده است.

جدول زیر آمار صادرات پسته ایران از سال 1961 تا سال 2013 را نشان می دهد.

سال  مقدار صادرات (تن)
2013 49661
2012 97448
2011 130137
2010 153259
2009 76124
2008 136893
2007 193350
2006 163463
2005 137712
 2004  138723
2003  184946
2002  135314
2001  115335
 2000  101257
1999  101215
1998  124872
1997  57907
1996  140000
1995  128000
1994  110821
1993  117864
1992  104206
1991  97387
 1990  68655
1989  68849
1988  53696
1987  53825
1986  42113
1985  18227
1984  7152
1983  5000
1982  4000
1981  4500
1980  3896
 1979  15000
1978  17000
1977  16796
1976  9218
1975  14463
1974  10000
1973  16000
1972  13000
1971  10000
1970  10000
 1969  9368
 1968  6568
 1967  4877
 1966  6891
 1965  6000
 1964  3300
 1963  3300
 1962  3433
 1961  3519

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.