رتبه بندی دانشگاه های جامع ایران در سال 95-96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس رتبه بندی اعلام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه تهران با کسب با کسب کامل ترین امتیازات در بخش پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی در رتبه اول اول بهترین دانشگاه های ایران قرار گرفته است.

بهترین دانشگاه های ایران در بخش پژوهش

جدول امتیازی دانشگاه ها نشان می دهد، دانشگاه تهران، دانشگه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه کاشان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه بوعلی سینا به ترتیب جز 10 دانشگاه برتر ایران در زمینه پژوهش هستند.

بهترین دانشگاه های ایران در بخش آموزش

اما در بخش آموزش، 1- دانشگاه تهران 2- دانشگاه تربیت مدرس 3- دانشگاه فردوسی مشهد، 4 دانشگاه تبریز 5- دانشگاه شیراز 6- دانشگاه اصفهان 7- دانشگاه امام حسین 8- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 9- دانشگاه الزهرا 10 – دانشگاه شهید مدتی آذربایجان بهترین رتبه ها را کسب کرده اند.

بهترین دانشگاه های ایران در بخش وجهه بین المللی

در بخش وجهه بین المللی دانشگاه تهران در رتبه اول قرار دارد و دانشگاه امام حسین و دانشگاه علوم پایه زنجان به ترتیب در رده ی دوم و سوم قرار دارند.
در نظر داشته باشید این رده بندی ها بر اساس دانشگاه های جامع می باشد و دانشگاه تخصصی در بخش دیگری رتبه بندی شده اند.

بهترین دانشگاه ایران در بخش تسهیلات (امکانات)

در این بخش بالاترین امتیازات را دانشگاه های نظامی و  وابسته به سازمان ها دولتی را کسب کرده اند.بطوریکه دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با 100 امتیاز در رتبه اول قرار دارد.

بعد از دانشگاه امام حسین، دانشگاه تهران،دانشگاه امام صادق، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شاهد به ترتیب در رتبه اول تا 5 قرار دارند.

توجه : اعداد قرمز داخل جدول رتبه کشوری آن دانشگاه در آن بخش نشان می دهد و اعداد داخل پرانتز () امتیاز دانشگاه در آن بخش یم باشد.

رتبه نام پزوهش آموزش وجهه بین المللی امکانات تسهیلات فعالیت اجتماعی اقتصادی
1 دانشگاه تهران 1 (100)  1 (100)  1 (100)  2 (96.63)  2 (99.75)
2 دانشگاه تربیت مدرس  2 (94.83)  2 (98.79)  7 (73.53)  7 (63.06)  1 (100)
3 دانشگاه شیراز 3 (94.83) 5 (94.83)  5 (94.83)  6 (94.83) 41 (27.23)
4 دانشگاه فردوسی مشهد 4 (84.93) 3 (88.92) 6 (75.23) 14 (47.54) 3 (81.68)
5 دانشگاه تبریز 6 (70.13) 4 (77.50) 8 (69.98) 21 (41.96) 6 (58.09)
6 دانشگاه شهید بهشتی 5 (75.24) 11(60.50) 13(55.60) 10 (57.13) 13 (49.01)
7 دانشگاه اصفهان 8 (67.53) 6 (71.73) 4 (81.35) 9 (60.61) 15 (48.95)
8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 9 (64.76) 8 (66.12) 3 (85.17) 22 (41.72) 5 (59.05)
9 دانشگاه کاشان 7 (68.63) 14(54.66) 19(41.7) 11 (55.62) 16 (46.99)
10 دانشگاه بوعلی سینا 10(63.86) 12(60.03) 16(46.98) 39(30.63) 35(38.20)
11-15 دانشگاه الزهرا (س) 21 (46.88) 9 (65.51) 14(54.33) 26 (35.60) 23(45.38)
11-15 دانشگاه رازی 13 (56.37) 17(50.90) 23(38.32) 17(44.49) 19(46.58)
11-15 دانشگاه سمنان 14 (55.46) 31(41.12) 17(46.36) 68(22.10) 19(46.58)
11-15 دانشگاه گیلان 12(58.69) 19(45.58) 27(36.43) 40(29.26) 39(29.44)
11-15 دانشگاه یاسوج 11(58.72) 26(43.75) 41(31.28) 31 (32.64) 23 (45.38)
16-20 دانشگاه امام حسین (ع) 39(34.72) 7(66.38) 2(89.22) 1 (100) 11 (50.11)
16-20 دانشگاه پیام نور 19 (47.58) 16(51.50) 33(34.26) 62 (23.44) 38(29.99)
16-20 دانشگاه خوارزمی 25 (42.67) 13(55.72) 12(56.84) 27(35.08) 54(22.42)
16-20 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 24(43.22) 10(64.99) 45(29.30) 29(33.13) 49(23.12)
16-20 دانشگاه مازندران 15(51.78) 21(45.01) 30(35.50) 54(26.16) 25(44.97)
21-30 دانشگاه ارومیه 22 (46.44) 22(44.48) 25(36.88) 50(26.84) 4(70.34)
21-30 دانشگاه زنجان 34 (40.21) 35(33.85) 11(58.24) 45 (28.44) 16(46.99)
21-30 دانشگاه سیستان و بلوچستان 28(44.01) 36(33.23) 57(23.58) 35(31.52) 27(44.57)
21-30 دانشگاه شهرکرد 35 (40.15) 29(42.34) 38(31.86) 42(29.03) 27(44.57)
21-30 دانشگاه شهید باهنر کرمان 16(49.04) 24(44.13) 37(32.24) 20(42.48) 46(23.65)
21-30 دانشگاه شهید چمران اهواز 23(44.34) 25(43.86) 42(31.18) 16(45.27) 8(54.55)
21-30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 33(40.69) 15(52.40) 29(35.80) 52(26.59) 21(45.78)
21-30 دانشگاه کردستان 26(42.65) 34(35.34) 50(25.74) 25(35.69) 16(46.99)
21-30 دانشگاه مراغه 17(48.40) 43(29.62) 64(22.43) 59(23.67) 9(50.22)
21-30 دانشگاه یزد 18 (47.90) 18(46.69) 36(32.48) 23(41.32) 46(23.65)
31-40 دانشگاه اراک 27(42.46) 42(29.82) 55(24.32) 57(24.17) 42(25.67)
31-40 دانشگاه ایلام 36(39.55) 53(25.23) 28(36.18) 30(32.93) 27(44.57)
31-40 دانشگاه بیرجند 32(40.91) 37(33) 49(27.21) 33(31.99) 43(24.60)
31-40 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 37(36.01) 33(38.88) 43(30.93) 49(27.26) 27(44.57)
31-40 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 43(34.13) 32(40.60) 22(38.51) 12(51.93) 50(23.03)
31-40 دانشگاه خلیج فارس 30(41.32) 46(29.21) 26(36.64) 37(31.13) 50(23.03)
31-40 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی 20(47.15) 76(17.49) 79(18.17) 74(21.21) 54(22.42)
31-40 دانشگاه شاهد 41(34.64) 20(45.48) 46(28.66) 5 (87.88) 40(29.09)
31-40 دانشگاه علامه طباطبایی 38(35.40) 27(43.32) 35(33.77) 13(48.33) 54(22.42)
31-40 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 42(34.59) 23(44.17) 52(25.21) 36(31.48) 12(49.82)
41-50 دانشگاه امام صادق (ع) 58(22.42) 30(41.63) 24(37.65) 3(95.94) 27(44.57)
41-50 دانشگاه تفرش 31(41.06) 51(25.82) 73(20.23) 60(23.65) 27(44.57)
41-50 دانشگاه حکیم سبزواری 44(33.82) 52(25.60) 39(31.83) 70(21.99) 36(36.56)
41-50 دانشگاه دامغان 40(33.81) 50(26.32) 63(22.46) 63(23.26) 54(22.42)
41-50 دانشگاه سلمان فارسی کازرون 29(41.64) 72(18.56) 48(28.06) 28(33.95) 48(23.34)
41-50 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 49(30.16) 44(29.36) 70(21.01) 55(25.07) 13(49.01)
41-50 دانشگاه گلستان 48(30.46) 45(29.30) 47(28.55) 65(22.55) 25(44.97)
41-50 دانشگاه لرستان 46(33.15) 40(30.45) 58(23.46) 67(22.15) 7(57.53)
41-50 دانشگاه محقق اردبیلی 40(34.71) 38(31.05) 67(22.08) 53(26.31) 9(50.22)
41-50 دانشگاه هرمزگان 55(25.18) 28(43.21) 74(20.01) 15(46.88) 27(44.57)
41-50 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) 57(24.25) 58(22.30) 69(21.3) 48(27.60) 54(22.42)
51-60 دانشگاه بناب 51(27.80) 63(20.77) 66(22.19) 78(20.78) 54(22.42)
51-60 دانشگاه جهرم 59(21.41) 47(29.19) 18(44.62) 19(43.35) 54(22.42)
51-60 دانشگاه زابل 54(26.45) 49(26.78) 59(23.16) 24(38.25) 27(44.57)
51-60 دانشگاه علم و فرهنگ 47(31.43) 74(17.84) 15(54.12) 66(22.42) 54(22.42)
51-60 دانشگاه قم 50(28.63) 39(30.53) 53(24.80) 34(31.90) 22(45.61)
51-60 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 61(20.85) 41(30.10) 72(20.58) 81(19.12) 54(22.42)
51-60 دانشگاه ملایر 53(26.58) 61(21.49) 56(24.20) 77(20.94) 54(22.42)
51-60 دانشگاه نیشابور 56(24.90) 56(23.74) 21(39.66) 56(24.63) 54(22.42)
51-60 دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 52(26.64) 55(23.86) 34(33.92) 58(24.06) 45(23.74)
61+ جامعه المصطفی العالمیه 75(13.70) 62(20.89) 31(35.34) 47(27.63) 44(24.02)
61+ دانشگاه اردکان 65(19.47) 64(20.75) 68(21.52) 8(62.47) 54(22.42)
61+ دانشگاه افسری امام علی (ع) 73(13.91) 80(13.48) 5 (17.87) 5 (23.48) 5 (22.42)
61+ دانشگاه بجنورد 66(19.25) 66(20.44) 75(19.98) 43(28.98) 54(22.42)
61+ دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) 67(17.58) 65(20.70) 54(24.49) 75(21.14) 54(22.42)
61+ دانشگاه تربت حیدریه 71(15.12) 71(18.92) 32(35.09) 69(22.02) 36(36.56)
61+ دانشگاه جیرفت 60(20.90) 78(15.75) 71(20.66) 73(21.27) 54(22.42)
61+ دانشگاه حضرت معصومه (س) 78(13.18) 68(19.76) 20(41.36) 32(32.54) 54(22.42)
61+ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 64(20.20) 70(19.41) 78(18.40) 41(29.18) 54(22.42)
61+ دانشگاه علوم انتظامی 63(20.20) 48(29.04) 62(22.62) 18(44.28) 53(22.81)
61+ دانشگاه فرهنگیان 68(16.3) 60(21.68) 77(19.44) 4(95.72) 54(22.42)
61+ دانشگاه فسا 69(15.93) 69(19.54) 61(22.62) 46(27.67) 50(23.03)
61+ دانشگاه کوثر 70(15.3) 59(22.13) 9(68.61) 38(30.9) 54(22.42)
61+ دانشگاه گرمسار 81(13.12) 77(15.86) 44(30.63) 79(19.72) 54(22.42)
61+ دانشگاه گنبد کاووس 62(20.73) 57(23.07) 51(25.67) 51(26.84) 54(22.42)
61+ دانشگاه میبد 79(13.18) 54(24.14) 40(31.65) 44(28.74) 54(22.42)
61+ دانشگاه ولایت 74(13.91) 79(13.67) 76(19.67) 71(21.53) 54(22.42)
61+ مجتمع آموزش عالی بم 77(13.33) 73(18.20) 60(22.94) 76(20.98) 54(22.42)
61+ مجتمع آموزش عالی سراوان 76(13.55) 81(12.78) 65(22.25) 80(19.63) 54(22.42)
61+ مجتمع آموزش عالی گناباد 72(14.74) 75(17.53) 10(64.07) 72(21.43) 54(22.42)
61+ مرکز آموزش عالی استهبان 80(13.14) 67(20.41) 81(17.70) 64(23.22) 54(22.42)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.