سرویس اینترنت ایرانسل، همراه اول و رایتل کدام اپراتور بهتر است؟

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، هم اکنون سه اپراتور مهم تلفن همراه ایران، شرکت های ایرانسل، همراه اول و رایتل هستند که علیرغم سرویس های مناسبی که قبلا در خصوص اینترنت داشتند اما هم اکنون سرعت اینترنت این شرکت ها به مشترکین آن در حد قابل قبول می باشد اما هنوز قیمت های اعلامی این سه اپراتور نسبت به کشورهای خارجی گران می باشد.

قدرت و سرعت اینترنت این سه اپراتور در همه جا و در هر زمانی یکسان نیست اما می توان میزان رضایتمندی مشترکین این اپراتورها را در کل کشور به صورت میانگین ارزیابی کرد.

شما می توانید از طریق این نظرسنجی اپراتور برتر در خصوص اینترنت موبایل را انتخاب کنید.

[poll id=”4″]

برای بررسی قیمت سرویس اینترنت این اپراتورها می توانید جدول حجم های اختصاصی و زمان و مبلغ لازم برای خرید بسته های سرویس اینترنت شرکت ها را باهم مقایسه کنید.

قیمت بسته های اینترنت همراه اول و کدهای فعال سازی

مدت اعتباردائمی / اعتباریروزانههدیه شبانهمبلغ قابل پرداختروش فعالسازی
یک روزهدائمی/ اعتباری100MB100MB1,500 تومان211#*100*
یک روزهدائمی/ اعتباری300MB300MB3,500 تومان212#*100*
یک روزهدائمی/ اعتباری1GB1GB9,000 تومان213#*100*
یک روزهدائمی/ اعتباری3GB3GB10,000 تومان214#*100*
هفت روزهدائمی/ اعتباری100MB100MB2,500 تومان221#*100*
هفت روزهدائمی/ اعتباری300MB300MB5,000 تومان222#*100*
هفت روزهدائمی/ اعتباری1GB1GB10,000 تومان223#*100*
هفت روزهدائمی/ اعتباری3GB3GB13,500 تومان224#*100*
سی روزهدائمی/ اعتباری100MB100MB4,000 تومان231#*100*
سی روزهدائمی/ اعتباری300MB300MB7,000 تومان232#*100*
سی روزهدائمی/ اعتباری1GB1GB10,000 تومان233#*100*
سی روزهدائمی/ اعتباری2GB2GB12,000 تومان 234#*100*
سی روزهدائمی/ اعتباری4GB4GB17,000 تومان235#*100*
* سی روزه (ویژه) اعتباری2GB-11,500 تومان*100*236*121#
* سی روزه (ویژه)اعتباری4GB-14,900 تومان*100*236*122#
* سی روزه (ویژه)دائمی/ اعتباری5GB-15,000 تومان*100*2367#
* سی روزه (ویژه)دائمی6GB1GB19,900 تومان *100*236*111#
* سی روزه (ویژه)اعتباری7GB1GB21,900 تومان*100*236*123#
* سی روزه (ویژه)دائمی/ اعتباری10GB-24,900 تومان*100*2368#
* سی روزه (ویژه)دائمی15GB-35,000 تومان*100*236*112#
* سی روزه (ویژه)دائمی25GB-57,000 تومان*100*236*113#
سه ماههدائمی/ اعتباری5GB022,000 تومان241#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری8GB032,000 تومان242#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری10GB035,000 تومان243#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری16GB044,000 تومان244#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری25GB064,000 تومان2451#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری35GB079,000 تومان2452#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری50GB099,000 تومان2453#*100*
سه ماههدائمی/ اعتباری70GB0125,000 تومان2454#*100*
شش ماههدائمی/ اعتباری10GB038,000 تومان251#*100*
شش ماههدائمی/ اعتباری20GB059,000 تومان252#*100*
شش ماههدائمی/ اعتباری35GB099,000 تومان253#*100*
شش ماههدائمی/ اعتباری50GB0119,000 تومان2541#*100*
شش ماههدائمی/ اعتباری70GB0149,000 تومان2542#*100*
شش ماههدائمی/ اعتباری90GB0164,000 تومان2543#*100*
یکسالهدائمی/ اعتباری20GB065,000 تومان261#*100*
یکسالهدائمی/ اعتباری30GB089,000 تومان262#*100*
یکسالهدائمی/ اعتباری45GB0112,000 تومان263#*100*
یکسالهدائمی/ اعتباری70GB0159,000 تومان264#*100*
یکسالهدائمی/ اعتباری120GB0199,000 تومان265#*100*

قیمت بسته های اینترنت ایرانسل و کدهای فعال سازی

مدت اعتباردائمی / اعتباریروزانههدیه شبانهمبلغ قابل پرداختروش فعالسازی
ساعتیدائمی / اعتباری3G
3 ساعت (8 صبح تا 2 بامداد روز بعد)
04000*555*5*6*6#
ساعتیدائمی / اعتباری2G
2 ساعت (8 صبح تا 2 بامداد روز بعد)
03000*555*5*6*5#
ساعتیدائمی / اعتباری1G
1 ساعت (8 صبح تا 2 بامداد روز بعد)
02000*555*5*6*4#
ساعتیدائمی / اعتبارینامحدود
3 ساعت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
02000*555*5*6*3#
ساعتیدائمی / اعتبارینامحدود
2 ساعت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
01500*555*5*6*2#
ساعتیدائمی / اعتبارینامحدود
1 ساعت (شبانه، 2 تا 8 صبح)
0900*555*5*6*1#
روزانهدائمی / اعتباری2G06000*555*5*1*8#
روزانهدائمی / اعتباری1G04000*555*5*1*7#
روزانهدائمی / اعتباری750MB02500*555*5*1*11#
روزانهدائمی / اعتباری200MB400MB3000*555*5*1*5#
روزانهدائمی / اعتباری500MB03000*555*5*1*4#
روزانهدائمی / اعتباری150MB150MB2000*555*5*1*2#
روزانهدائمی / اعتباری100MB150MB1500*555*5*1*10#
روزانهدائمی / اعتباری50MB150MB1200*555*5*1*6#
روزانهدائمی / اعتباری50MB0900*555*5*1*9#
روزانهدائمی / اعتباری25MB0600*555*5*1*1#
سه روزهدائمی / اعتباری2G07000*555*5*12*5#
سه روزهدائمی / اعتباری1.5G
12 شب تا 12 ظهر
05000*555*5*12*6#
سه روزهدائمی / اعتباری1G05000*555*5*12*4#
سه روزهدائمی / اعتباری500MB04000*555*5*12*3#
سه روزهدائمی / اعتباری200MB03000*555*5*12*2#
سه روزهدائمی / اعتباری100MB02000*555*5*12*1#
هفتگیدائمی / اعتباری6G018000*555*5*2*13#
هفتگیاعتباری4G014000*555*5*2*12#
هفتگیدائمی / اعتباری4G
12 شب تا 12 ظهر
012000*555*5*2*14#
هفتگیاعتباری2G010000*555*5*2*11#
هفتگیدائمی / اعتباری1G1G8000*555*5*2*4#
هفتگیدائمی / اعتباری1G07000*555*5*2*22#
هفتگیدائمی / اعتباری400MB500MB5000*555*5*2*1#
هفتگیدائمی / اعتباری500MB05000*555*5*2*21#
هفتگیدائمی / اعتباری200MB200MB4000*555*5*2*3#
هفتگیدائمی / اعتباری300MB04000*555*5*2*20#
هفتگیدائمی / اعتباری100MB100MB2500*555*5*2*2#
هفتگیدائمی / اعتباری150MB02500*555*5*2*19#
هفتگیدائمی / اعتباری100MB02300*555*5*2*18#
هفتگیدائمی / اعتباری60MB02000*555*5*2*10#
هفتگیدائمی / اعتباری40MB01500*555*5*2*8#
پانزده روزهدائمی / اعتباری6G019000*555*5*13*6#
پانزده روزهاعتباری4G015000*555*5*13*5#
پانزده روزهاعتباری2G011000*555*5*13*4#
پانزده روزهدائمی / اعتباری1G09000*555*5*13*3#
پانزده روزهدائمی / اعتباری500MB07000*555*5*13*2#
پانزده روزهدائمی / اعتباری200MB04000*555*5*13*1#
یک ماههدائمی / اعتباری18G18G70000*555*5*3*14#
یک ماههدائمی / اعتباری12G12G50000*555*5*3*8#
یک ماههدائمی / اعتباری8G8G32000*555*5*3*12#
یک ماههاعتباری10G032500*555*5*3*17#
یک ماههدائمی / اعتباری5G5G25000*555*5*3*10#
یک ماههدائمی / اعتباری3G6G22000*555*5*3*13#
یک ماههاعتباری7G024000*555*5*3*16#
یک ماههدائمی / اعتباری7G020000*555*5*3*16#
یک ماههاعتباری6G
5گیگابایت+1گیگابایت (برای سایت‌های منتخب)
022000*555*5*11*1#
یک ماههدائمی / اعتباری2.5G2.5G14000*555*5*3*7#
یک ماههاعتباری5G020000*555*5*3*3#
یک ماههاعتباری4G016500*555*5*3*15#
یک ماههدائمی4G013000*555*5*3*5#
یک ماههدائمی / اعتباری1.5G1.5G11000*555*5*3*6#
یک ماههاعتباری3G013000*555*5*3*5#
یک ماههدائمی / اعتباری1G1.5G10000*555*5*3*2#
یک ماههدائمی2G08000*555*5*3*15#
یک ماههدائمی1G05000*555*5*3*17#
دوماههدائمی / اعتباری30G060000
سه ماههدائمی / اعتباری72G0110000*555*5*4*1*9#
سه ماههدائمی / اعتباری48G090000*555*5*4*1*8#
سه ماههدائمی / اعتباری36G075000*555*5*4*1*7#
سه ماههدائمی / اعتباری24G058000*555*5*4*1*6#
سه ماههدائمی / اعتباری18G047000*555*5*4*1*5#
سه ماههدائمی / اعتباری12G037500*555*5*4*1*3#
سه ماههدائمی / اعتباری9G033000*555*5*4*1*4#
سه ماههدائمی / اعتباری6G025000*555*5*4*1*1#
شش ماههدائمی / اعتباری100G0175000*555*5*4*2*4#
شش ماههدائمی / اعتباری72G0150000*555*5*4*2*3#
شش ماههدائمی / اعتباری48G0115000*555*5*4*2*7#
شش ماههدائمی / اعتباری36G095000*555*5*4*2*6#
شش ماههدائمی / اعتباری18G055000*555*5*4*2*5#
شش ماههدائمی / اعتباری9G035000*555*5*4*2*1#
یکسالهدائمی / اعتباری120G0195000*555*5*4*3*7#
یکسالهدائمی / اعتباری96G0185000*555*5*4*3*6#
یکسالهدائمی / اعتباری72G0155000*555*5*4*3*5#
یکسالهدائمی / اعتباری48G0120000*555*5*4*3*4#
یکسالهدائمی / اعتباری24G075000*555*5*4*3*3#
یکسالهدائمی / اعتباری12G042000*555*5*4*3*1#

قیمت بسته های اینترنت رایتل و کدهای فعال سازی

زمانحجم روزانهحجم شبانهمکالمه دقیقهکد درخواستقیمت (ریال)
1 روز اینترنت 0.04 GB--*142*1*1*1*1#8000
1 روز اینترنت 0.1 GB--*142*1*1*1*2#10000
1 روز اینترنت 0.1 GB0.1 GB-*142*1*1*1*3#12000
1 روز اینترنت 0.2 GB--*142*1*1*1*4#20000
1 روز اینترنت 0.2 GB0.3 GB-*142*1*1*1*5#25000
1 روز اینترنت -0.3 GB-*142*1*1*1*9#5000
1 روز اینترنت 0.3 GB0.7 GB-*142*1*1*1*6#30000
1 روز اینترنت 1.2 GB--*142*1*1*1*7#41000
1 روز اینترنت 3 GB--*142*1*1*1*8#80000
3 روز اینترنت 0.3 GB0.6 GB-*142*1*1*1*10#40000
3 روز اینترنت 0.4 GB0.8 GB-*142*1*1*1*11#50000
3 روز اینترنت 0.5 GB--My Rightel40000
3 روز اینترنت 1.5 GB--My Rightel55000
3 روز اینترنت 3 GB--*142*1*1*1*12#100000
7 روز اینترنت 0.1 GB--*142*1*1*1*13#20000
7 روز اینترنت 0.15 GB0.15 GB-*142*1*1*1*15#32000
7 روز اینترنت 0.2 GB--*142*1*1*1*14#30000
7 روز اینترنت 0.6 GB1 GB-*142*1*1*1*16#55000
7 روز اینترنت 0.7 GB--*142*1*1*1*17#65000
7 روز اینترنت 1.2 GB5 GB-*142*1*1*1*18#90000
7 روز اینترنت 2.5 GB5 GB-*142*1*1*1*19#110000
7 روز اینترنت 3 GB10 GB-*142*1*1*1*20#170000
7 روز اینترنت 3.5 GB3.5 GB-My Rightel140000
10 روز اینترنت 0.35 GB--*142*1*1*1*21#60000
15 روز اینترنت 3 GB--*142*1*1*1*22#100000
30 روز اینترنت 0.2 GB0.2 GB-My Rightel55000
30 روز اینترنت 0.3 GB--*142*1*1*3*23#55000
30 روز اینترنت 1 GB--My Rightel45000
30 روز اینترنت 1 GB--My Rightel60000
30 روز اینترنت 1.5 GB1.5 GB-*142*1*1*3*24#100000
30 روز اینترنت 1.5 GB-5000*142*1*1*3*25#125000
30 روز اینترنت 3 GB--*142*1*1*3*26#130000
30 روز اینترنت 3 GB3 GB-*142*1*1*3*27#150000
30 روز اینترنت 4.5 GB1.5 GB-My Rightel170000
30 روز اینترنت 5 GB5 GB-My Rightel170000
30 روز اینترنت 7 GB--My Rightel190000
30 روز اینترنت 7 GB--My Rightel210000
30 روز اینترنت 7 GB14 GB-*142*1*1*3*28#240000
30 روز اینترنت 10 GB--My Rightel220000
30 روز اینترنت -10 GB-*142*1*1*3*29#100000
30 روز اینترنت -20 GB-*142*1*1*3*30#180000
30 روز اینترنت 24 GB--My Rightel550000
30 روز اینترنت -40 GB-*142*1*1*3*31#250000
30 روز اینترنت 50 GB--My Rightel990000
90 روز اینترنت 4 GB4 GB-*142*1*1*3*32#240000
90 روز اینترنت 15 GB5 GB-*142*1*1*3*33#485000
180 روز اینترنت 9 GB9 GB1000*142*1*1*3*34#450000
180 روز اینترنت 12 GB-1000*142*1*1*3*35#500000
180 روز اینترنت 21 GB21 GB1000*142*1*1*3*36#890000
180 روز اینترنت 35 GB-1000My Rightel1100000
360 روز اینترنت 20 GB-2000My Rightel700000
360 روز اینترنت 36 GB-2000*142*1*1*3*37#1100000
360 روز اینترنت 42 GB-2000My Rightel1280000
360 روز اینترنت 60 GB60 GB2000My Rightel2130000

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.