آمار تولید چغندرقند ایران + بیشترین و کمترین

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه تولید چغندر قند در ایران در 40 سال اخیر بعد از انقلاب رشد بسیار کمی را با توجه به افزایش جمعیت ایران داشته است. بطوریکه تولید چغندرقند در ایران در سال 1379 سه میلیون هشتصد هزار تن بوده که در سال 95 به 5 میلیون 500 هزار تن افزایش یافته است. اما همین رقم تولید را ایران در سال 1975 و 1976 یعنی در سال های 1353 و 1354 نیز تجربه کرده است.

بیشترین تولید چغندرقند در ایران در سال زراعی 84-85 ( 2006) به مقدار 6 میلیون و 700 هزار تن در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد به ثبت رسیده است.

از سال 1386 به بعد ایران در تولید چغندرقند روند نزولی را تجربه کرده است.

سال تن
1961 810,440
1962 1,032,000
1963 2,468,140
1964 1,028,000
1965 1,411,000
1966 2,463,000
1967 2,833,000
1968 3,411,586
1969 3,484,272
1970 3,455,000
1971 3,772,000
1972 3,639,000
1973 3,881,000
1974 4,075,000
1975 4,670,000
1976 5,271,760
1977 4,187,536
1978 3,659,701
1979 3,824,200
1980 3,639,786
1981 3,252,592
1982 4,321,039
1983 3,648,501
1984 3,391,820
1985 3,923,729
1986 4,965,136
1987 4,455,537
1988 3,669,393
1989 3,535,422
1990 3,641,426
1991 5,000,278
1992 6,005,308
1993 5,407,658
1994 5,294,729
1995 5,521,298
1996 3,686,568
1997 4,754,135
1998 4,987,417
1999 5,548,282
2000 4,332,172
2001 4,649,017
2002 6,097,532
2003 5,933,174
2004 4,916,336
2005 4,902,387
2006 6,709,113
2007 5,407,236
2008 1,713,654
2009 2,014,909
2010 3,866,499
2011 4,702,825
2012 4,069,845
2013 3,467,395
2014 4,730,995
2015 5,594,240
2016 5,536,914

منبع آمار : سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.