آمار تولید گندم در ایران + بیشترین و کمترین تولید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه رشد تولید گندم در ایران در 60 سال اخیر به طور متوسط 3 برابر شده است. در حالیکه جمعیت ایران از 20 میلیون به هشتاد میلیون افزایش یافته است و رشد 4 برابری را تجربه کرده است.

هنوز ایران نتوانسته است به یک رشد پایدار در خصوص تولید گندم و خودکفایی آن دست یابد. بیشترین تولید گندم در ایران در زمان احمدی نژاد و در 4 سال اول دولت او رخ داده است.

اما تولید گندم در ایران که به میزان بارش و محصولات دیمی نیز بسیار وابسته است در زمان شروع جنگ ایران و عراق و سال آخر دوره احمدی نژاد افت محسوسی کرده است. که مراجعه به آمار زمین های زیر کشت و میزان تولید گندم نشان می دهد که به طور متوسط سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 86-87 در حدود 25 درصد کاهش یافته است اما تولید گندم نصف شده است و نشان می دهد میزان بارش رابطه قابل محسوسی با تولید گندم در ایران دارد.

 مقایسه آمار سطح زیرکشت، تولید و عملکرد گندم از سال 81-1380 تا سال 1389

سال زراعی میزان سطح زیرکشت(هکتار) میزان تولید(تن) میزان عملکرد(کیلوگرم)
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
80-81 2293844 3947004.01 6240848.01 8232468.6 4217772.91 12450241.51 3588.94 1068.6
81-82 2398606 4010800 6409406 8704683.03 4734881.61 13439564.64 3629.06 1180.53
82-83 2547632 4057688 6605320 9750304.6 4818175.58 14568480.18 3827.2 1187.42
83-84 2634106.4 4316614 6950720.4 9972664.9 4335304.65 14307969.55 3785.98 1004.33
84-85 2706995.6 4171923 6878918.6 10137769.86 4525975.46 14663745.32 3745.03 1084.87
85-86 2781939 4440372 7222311 10575037.03 5311571.51 15886608.54 3801.32 1196.2
86-87 2276394 2973811 5250205 6500314.95 1456332.5 7956647.45 2855.53 489.72
87-88 2443039 4204332 6647371 8971949.97 4512506.87 13484456.84 3672.45 1073.3
88-89 2571819 4463196 7035015 8867471.13 6161318.11 15028789.24 3447.94 1380.47

سال تن
1961 2,869,119
1962 2,754,740
1963 2,468,140
1964 2,622,578
1965 3,647,713
1966 4,380,982
1967 3,800,000
1968 4,400,000
1969 4,100,000
1970 4,262,000
1971 3,772,000
1972 4,546,000
1973 4,600,000
1974 4,700,000
1975 5,507,000
1976 6,044,000
1977 5,517,200
1978 5,660,000
1979 6,025,148
1980 1,100,000
1981 5,652,852
1982 6,660,072
1983 5,956,162
1984 6,206,681
1985 6,630,522
1986 7,556,390
1987 7,601,280
1988 7,260,230
1989 6,010,024
1990 8,011,675
1991 8,792,666
1992 10,178,679
1993 10,732,342
1994 10,869,560
1995 11,227,546
1996 10,015,183
1997 10,044,716
1998 11,955,080
1999 8,673,197
2000 8,087,756
2001 9,458,618
2002 12,450,242
2003 13,439,565
2004 14,568,481
2005 14,307,970
2006 14,663,745
2007 15,886,609
2008 6,999,977
2009 12,093,028
2010 12,142,988
2011 8,677,966
2012 8,816,001
2013 9,304,246
2014 10,578,699
2015 11,522,318
2016 11,097,605

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.