آمار طول مدت زندگی مشترک زوج های که طلاق گرفته اند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، آماری که سازمان ثبت احوال کشور در سال 94 در خصوص طول مدت زمانی زندگی زوج هایی که طلاق گرفته اند، نشان می دهد طلاق در جمعیت شهری بسیار قابل توجه تر نسبت به جمعیت روستایی آن می باشد.

همچنین بیشتر جدایی ها در کمتر از یکسال زندگی مشترک انجام شده است.
از تعداد 163 هزار 765 مورد طلاق صورت گرفته در سال 94 ، تعداد 146714 مورد شهری و تعداد 17051 مورد مربوط به طلاق در روستاها می باشد.

همچنین آمارها نشان می دهد هر جقدر طول مدت زندگی مشترک بیشتر شده است، روستائیان نسبت به شهرنشینان تمایل کمتری به جدایی داشته اند.

جدول زیر آمار طول مدت زندگی زوج هایی را نشان می دهد که بعد از این سال ها  اقدام به طلاق گرفته اند.

طول مدت زندگی زوج هایی که طلاق گرفته اند سال 94
مدت زمان زندگی جمع شهری روستایی
کمتر از 1 سال 21451 18778 2673
1 18481 16099 2382
2 14650 12725 1925
3 12390 10897 1493
4 10448 9211 1237
5 8926 7944 982
6 7983 7125 858
7 7526 6727 799
8 6376 5790 586
9 5898 5384 514
10 5339 4883 456
11 4598 4237 361
12 4278 3936 342
13 3656 3376 280
14 3409 3125 284
15 2959 2753 206
16 2555 2379 176
17 2189 2041 148
18 2034 1898 136
19 1853 1721 132
20 1694 1568 126
21 1673 1567 106
22 1500 1403 97
23 1441 1359 82
24 1310 1201 109
25 1188 1116 72
26 933 851 82
27 779 724 55
28 652 606 46
29 سال و بیشتر 5596 5290 306
جمع 163765 146714 17051

نمودار زیر مربوط به روند طول مدت زندگی و تاثیر آن بر طلاق در جامعه روستایی و شهری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.